Vocalies Sectorials

La Junta de Govern està constituïda per cinc vocalies sectorials que aglutinen les principals funcions del COAMB per tal de prioritzar els objectius i dur-los a terme.

 1. Vocalia de Formació
  • Desenvolupar línies d’acció específiques orientades a la formació per a l’ocupabilitat i la diversificació professional dels ambientòlegs, fent aflorar possibles atribucions en sectors amb potencial de desenvolupament.
  • Ampliar les línies d’activitat, ofertant formació a entitats externes.
  • Augmentar la presència dels ambientòlegs en el disseny i realització dels cursos de formació
  • Fomentar la col·laboració amb estaments externs.
  • Incrementar el nombre d’assistents als cursos.
  • Captar noves altes.
  • Impulsar l’accessibilitat de la formació mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació (per exemple: formació on-line, ús d’stream i plataforma Iwith).
  • Impulsar l‘Escola de Formació del COAMB.
 2. Vocalia de Comunicació
  • Incrementar la visibilitat del COAMB entre el col·lectiu d’ambientòlegs i la societat, definint i desenvolupant la imatge i la informació que es vol difondre, a qui es vol arribar i com es vol arribar.
  • Treballar en el posicionament del Col·legi davant dels mitjans de comunicació i la societat, a través de l’elaboració de procediments per als comunicats públics i els pronunciaments, la creació d’un grup de debat del COAMB, etc.
  • Impulsar l’aprovació i aplicació del Pla de Comunicació del COAMB, que permeti definir una estratègia de comunicació externa i interna i planificar i coordinar les actuacions comunicatives i informatives.
  • Definir i aprovar la política editorial que, entre d’altres, defineixi la política de publicacions o el llibre d’estil del Col·legi.
  • Impulsar i millorar les eines i estructures de comunicació externa del COAMB, potenciant la presència a les xarxes socials, amb el doble objectiu d’ampliar la difusió de les notícies i les activitats que s’organitzen i oferir major proximitat al col·legiat.
  • Crear un Gabinet de premsa i comunicació, format per membres del COAMB i una xarxa de col·laboradors.
  • Afavorir la comunicació entre els membres de la Junta de Govern i els col·laboradors, amb la finalitat de millorar la cohesió del grup (creació d’una intranet, sessions de reflexió interna a les diferents seccions territorials, participació de les comissions temàtiques i els grups de treball en les reunions de Junta, etc.)
 3. Vocalia d’Ocupació, emprenedoria i empresa
  • Consolidar la Xarxa d’Ambientòlegs Emprenedors del COAMB i la difusió a altres col·lectius per generar sinèrgies i promoure la professió.
  •  Enfortir la defensa, la promoció i el bon desenvolupament de la professió a Catalunya en el sector públic i el privat.
  • Desenvolupar accions específiques orientades a l’autoocupació i l’emprenedoria en l’àmbit de l’economia verda.
  • Potenciar la borsa de treball del COAMB, per mitjà de la cerca d’aliances amb els agents clau a Catalunya, la resta de l’Estat i a l’àmbit internacional, per millorar la quantitat i qualitat de les ofertes.
 4. Vocalia d’Estudis, projectes i recerca
  • Definir una estratègia per donar visibilitat al COAMB en els aspectes clau del medi ambient a Catalunyai per esdevenir referents per al col·lectiu d’ambientòlegs i d’altres col·lectius de l’àmbit de la sostenibilitat a Catalunya.
  • Impulsar i desenvolupar estudis sobre la professió i el mercat ambiental que permetin generar coneixement sobre la conjuntura i perspectives de futur i orientar l’acció col·legial en l’impuls del mercat ambiental i l’ocupació dels ambientòlegs.
  • Coordinar l’elaboració d’estudis d’opinió i posicionament sobre aspectes i polítiques ambientals i de sostenibilitat a Catalunya, amb la participació de les vocalies, comissions i grups de treball col·legials.
  • Promoure el debat i la creació d’opinió per pronunciar-se i posicionar-se de manera pública sobre els aspectes clau del medi ambient a Catalunya (per exemple: participació en iniciatives legislatives, en consells i òrgans consultius, dinamització del consell assessor del COAMB, valorització de la tasca de les comissions i grups de treball col·legials, etc.).
  • Incorporar l’àmbit de coneixement de les Ciències Ambientals a la carrera investigadora.
  • Participar en la revisió del Grau de Ciències Ambientals per tal que respongui a les necessitats reals dels professionals, de manera que els plans d’estudi, a nivell de temari o d’assignatura, incloguin temes i àrees de coneixement d’actualitat i amb potencial de desenvolupament futur dels ambientòlegs, per tal d’incoporar les competències i perfils professionals dels nous graduats.
 5. Vocalia Internacional
  • Valorar la participació del COAMB en les consultes públiques de la Comissió Europea, d’acord amb el grau d’interès per als ambientòlegs, i la seva incidència en relació al desenvolupament de la professió i les polítiques ambientals a Catalunya.
  • Participar en actes, seminaris i esdeveniments organitzats per institucions i entitats de la Unió Europea i el context internacional, amb interès específic per al desplegament de la professió a Catalunya i a l’àmbit internacional, i el seguiment de qüestions clau en l’àmbit del medi ambient i la sostenibilitat.
  • Col·laborar activament en l’European Network of Environmental Professionals (ENEP), amb l’objectiu de contribuir al procés d’internacionalització dels ambientòlegs, la cerca de nous mercats a l’exterior, i l’aprofitament del potencial de la xarxa de professionals i de la borsa de treball d’aquesta associació.
  • Elaborar una borsa de contactes a nivell internacional, de la Unió Europea i els països del Mediterrani, amb institucions i professionals de referència, orientada a l’empleabilitat i la visibilització dels ambientòlegs.
  • Proporcionar informació sobre convocatòries de beques, pràctiques professionals, concursos públics, contractacions, encàrrecs de funcions, programes de finançament i subvencions per part de les institucions i entitats de la Unió Europea o internacionals, en l’àmbit del medi ambient.
  • Impulsar accions específiques d’assessorament ambiental a entitats i institucions que treballen en l’àmbit de la cooperació a l’exterior.