La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 7, Gener - març de 2012
Ocupació Verda en una Economia Sostenible
- - Editorial Fundación Biodiversidad i Observatorio de Sostenibilidad en España (OSE), 2010

L'informe té dues parts diferenciades. La primera (dels capítols 1 al 3) és un repàs teòric del concepte d'ocupació verda, amb una revisió històrica en el context mundial que posa de manifest la dificultat per trobar una definició precisa. També es repassa el marc de referència a l'Estat espanyol i les característiques de l'ocupació verda. La segona part (capítols 4 i 5) és més quantitativa i analitza l'ocupació en 12 sectors econòmics relacionats amb el medi ambient a Espanya. També explora els jaciments emergents d'ocupació verda i les activitats amb potencial de reconversió cap a activitats més sostenibles.
Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció