La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 7, Gener - març de 2012
Green Jobs. Empleo verde en España 2010
- - Editorial Escuela de Organización Industrial (EOI) i Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial (OPTI)

Oferir una aproximació de la magnitud de l'economia verda a Espanya i analitzar-ne les perspectives de futur. Aquests són els dos objectius principals d'aquesta publicació, que suposa un pas endavant en l'anàlisi i la quantificació de les relacions entre l'economia espanyola i el medi ambient ja que, entre altres coses, aporta magnituds macroeconòmiques per a justificar mesures de canvi en l'estructura productiva que permetin un enverdiment de l'economia espanyola.
L'obra consisteix en una introducció sobre els temes de l'economia verda i desenvolupament sostenible, una caracterització de l'economia verda, una identificació de l'economia verda en les principals classificacions econòmiques i en una valoració de les possibilitats d'informació que ofereixen les fonts estadístiques més utilitzades en l'anàlisi econòmica. Finalment, planteja les perspectives de futur de l'economia verda.
Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció