19 juny, 2015

Durant la setmana del 6 al 10 de juliol està prevista la realització del cobrament domiciliat de la quota de col·legiació corresponent al segon semestre de 2015. Aquelles persones que hagin realitzat algun canvi en les seves dades bancàries han de comunicar-ho als serveis tècnics del COAMB abans del dimarts 30 de juny.

També s’han de posar en contacte amb el Col·legi abans d’aquesta data (aportant la documentació requerida en cada cas):

Les persones col·legiades que es trobin en situació d’atur. Si és el vostre cas, heu d’acreditar que esteu inscrits al Servei d’Ocupació i aportar el document d’Alta i Renovació de la Demanda d’Ocupació (DARDO), que proporciona el SOC i que us podeu descarregar, amb el vostre PIN, de la pàgina del SOC. El certificat d’inscripció al SOC no és vàlid, només ho és el document DARDO.

Les persones aturades poden acollir-se a un descompte de la quota col·legial (que passa a ser de 28 euros/semestre).

– Els col·legiats o adherits que estiguin residint a l’estranger. En aquest cas, us heu de posar en contacte amb el Col·legi i us indicarem la documentació a presentar.

Els col·legiats que es troben en el seu primer any com a llicenciats estan exempts del pagament de la quota.

Us recordem que les quotes impagades s’hauran de fer efectives en un termini màxim de 15 dies naturals a comptar a partir de l’endemà del dia en què rebeu l’avís del COAMB, i que el recàrrec del rebut impagat anirà a càrrec de la persona col·legiada. Segons els Estatuts del COAMB, deixar impagades les quotes ordinàries corresponents a un any comporta la pèrdua de la condició de col·legiat.

Consulteu la normativa sobre la gestió de les quotes col·legials