27 juny, 2017

La setmana del 10 de juliol està prevista la realització del cobrament domiciliat de la quota de col·legiació corresponent al segon semestre de 2017 (65€). Aquelles persones en situació d’atur, vivint a l’estranger o que hagin realitzat algun canvi en les seves dades bancàries han de comunicar-ho als serveis tècnics del COAMB abans del 5 de juliol a l’adreça coamb@coamb.cat.

Les persones col·legiades que es trobin en situació d’atur poden acollir-se a un descompte a la quota col·legial (que passa a ser de 28 euros/semestre). Si és el vostre cas, heu d’acreditar que esteu inscrits al Servei d’Ocupació i aportar la documentació acreditativa. En concret, el document d’Alta i Renovació de la Demanda d’Ocupació (DARDO), que proporciona el SOC i que us podeu descarregar, amb el vostre PIN, de la pàgina del SOC (el certificat d’inscripció al SOC no és vàlid, només ho és el document DARDO).

Us recordem, d’altra banda, que els col·legiats que es troben en el seu primer any com a llicenciats estan exempts del pagament d’aquesta quota. També existeix una quota reduïda per a aquells col·legiats o adherits que estigueu residint a l’estranger. En aquest cas, us heu de posar en contacte amb nosaltres i us indicarem la documentació a presentar.

Finalment, us informem que les quotes impagades s’hauran de fer efectives en un termini màxim de 15 dies naturals a comptar a partir de l’endemà del dia en què rebeu l’avís del COAMB, i que el recàrrec del rebut impagat anirà a càrrec de la persona col·legiada. Recordeu a més que, segons els Estatuts del COAMB, deixar impagades les quotes ordinàries corresponents a un any comporta la pèrdua de la condició de col·legiat/da.

Accediu a la normativa sobre la gestió de les quotes col·legials. Per a qualsevol dubte o aclariment estem a la vostra disposició.