Durant el passat mes de desembre, l’Escola de Formació del COAMB, amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat, va oferir el curs ‘Prevenció i vigilància de la qualitat de l’aire: Estratègies i Eines’.

Aquest programa neix de la necessitat de sensibilitzar els professionals que hauran de gestionar i prendre decisions en els àmbits amb impacte directe en la qualitat de l’aire i que al seu torn hauran de promoure la sensibilització de la ciutadania en aquest àmbit. També, es pretenia oferir-los eines pràctiques per aplicar mesures per millorar la qualitat de l’aire.

Així, en primer lloc, per fer visible aquesta problemàtica encara no prou coneguda, en la primera sessió es va exposar la feina que s’impulsa des del Govern en el marc del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire. També, es van posar de manifest els efectes sobre la salut de la població que suposa una qualitat de l’aire insuficient, amb diversos estudis amb resultats impactants.

A continuació, es van tractar mesures pràctiques a aplicar per millorar la qualitat de l’aire en la gestió de les accions a la via pública, com ara petites obres, un camp en el que encara manca força sensibilització per part dels treballadors i en el que hi ha moltes possibilitats de millora.

A la següent sessió, es va tractar de manera molt didàctica la temàtica de la mobilitat i es van mostrar diversos exemples d’experiències a nivell de mobilitat i planificació urbana enfocades a un transport de persones racionalitzat i amb menor impacte ambiental.

A la darrera sessió, es va tractar el marc normatiu general i específic pel que fa al control de les emissions industrials i es van mostrar els sistemes de vigilància i seguiment de les emissions industrials actualment en funcionament a Catalunya. Per finalitzar, es va exposar la temàtica dels episodis ambientals de contaminació: com es fa la vigilància i la modelització, quins paràmetres es tenen en compte, com funcionen les alertes a la població i quines accions se’ls demanen, quines experiències de declaracions d’episodis ambientals hi ha hagut a casa nostra i a altres ciutats europees…

Els assistents, un total de 25, van ser principalment tècnics de medi ambient d’ens locals, però també professionals i estudiants interessats a introduir-se en la temàtica de la qualitat de l’aire. A totes les sessions hi va haver una elevada participació dels assistents a través de preguntes i aportacions al tema tractat en el moment.