22 març, 2021

El passat 17 de novembre de 2020 es van publicar els estatuts modificats del COAMB https://www.coamb.cat/actualitat-coamb/nous-estatuts-del-coamb/.

Un dels canvis importants es reflecteixen en l’article 23 de les atribucions o funcions dels ambientòlegs i ambientòlogues.

En concret, els canvis en l’article 23 consistien en:

  • Afegir a la lletra c) “Consultoria, auditoria, i desenvolupament i implantació de sistemes de gestió ambiental”; les funcions en responsabilitat social corporativa.
  • Afegir a la lletra i) “Ordenació i gestió del territori”; les funcions en Mobilitat i Smart Cities.
  • Afegir a la lletra k) l’Anàlisi i estudi en conflictes ambientals, a més a més de la negociació, participació i mediació d’aquests conflictes.
  • Afegir a la lletra l) “Sensibilització, educació i comunicació ambiental orientada cap a la sostenibilitat, el desenvolupament i la cooperació” els processos de participació i comunicació.
  • Completar la lletra o) “Gestió de residus”, passant a anomenar-se “Prevenció i gestió de residus i cicle dels materials.
  • Afegir a la lletra u) “gestió energètica”, les funcions en eficiència energètica.

I per últim, es van afegir les següents atribucions:

  • w) Mitigació i adaptació al canvi climàtic.
  • x) Turisme sostenible.
  • y) Avaluació de l’impacte ambiental de productes, serveis o sistemes amb visió de cicle de vida.
  • z) Economia vinculada a la sostenibilitat dels recursos. Economia circular.

És per això que procedim a modificar el document d’atribucions, disponible a la pàgina web del COAMB https://www.coamb.cat/la-professio/els-professionals/ En aquest document no només queden recollides les atribucions oficials, sinó que es poden consultar, a títol informatiu, alguns exemples d’activitats, projectes, informes, estudis i tasques concretes vinculades a cada atribució.

Creiem que aquest exercici d’actualització és necessari atès que amb els anys, els professionals del medi ambient hem anat realitzant noves funcions, i cal que siguin reconegudes degudament.

Per últim, també volem comentar-vos que aquest és un document de caire informatiu i dinàmic. Si considereu que alguna atribució es pot completar amb més activitats concretes de les que teniu coneixença, o que fins i tot desenvolupeu vosaltres mateixos a nivell professional, ens ho podeu fer arribar, enviant un mail a l’adreça coamb@coamb.cat amb l’assumpte “Atribucions dels ambientòlegs i ambientòlogues”.

No dubteu a participar i en qualsevol cas esperem que el document us sigui d’utilitat!