30 gener, 2019

El passat mes d’octubre, el Col·legi d’Ambientòlegs va posar en marxa una enquesta per conèixer la situació del mercat laboral en el sector ambiental. Els resultats d’aquesta enquesta conformen el 10è estudi d’inserció laboral i conjuntura del mercat del COAMB, que es pot consultar íntegrament aquí.

Segons aquest estudi, un 62% de les professionals al sector ambiental són dones, front del 38% d’homes. Pel que fa a l’ocupació, els titulats en Ciències Ambientals tenen un alt percentatge d’ocupació en el sector ambiental, tot i que amb la recent crisi econòmica va disminuir lleugerament. L’any 2018, aquest percentatge se situava en el 77%.

Una de les novetats de l’estudi d’enguany és que va incorporar perspectiva de gènere. Així, hem pogut constatar com les dones estan més afectades per les jornades parcials no desitjades. A nivell salarial, les dones perceben sous més baixos en general, sent majoritàries en la franja d’entre 1.000 i 2.000 euros nets mensuals. Pel que fa a les causes d’aquestes diferències salarials, probablement hi té a veure el fet que més dones treballen en jornades reduïdes, i també que hi ha més dones que treballen en els sectors més precaritzats de l’àmbit ambiental.

Pel que fa als principals àmbits d’ocupació, destaquen la consultoria ambiental, la gestió de residus, l’educació ambiental, la gestió ambiental a l’Administració i la gestió ambiental al sector privat. Quant a les sortides professionals on es perceben sous més alts aquestes són la consultoria ambiental, la gestió ambiental municipal o privada, la gestió de residus i l’assessorament científic o de recerca. Per contra, la professió pitjor pagada, i amb un alt volum d’ocupació, és l’educació ambiental.