8 maig, 2023

La situació hídrica actual a Catalunya és totalment d’emergència i sense precedents. A hores d’ara, per pal·liar l’impacte del què està per venir en els propers mesos, el COAMB volem deixar palès que són clau els següents aspectes:

  • Coordinació entre les diferents administracions i entitats, a tots els nivells – municipals, autonòmiques, estatals, etc. Calen polítiques transversals i coherents, considerant les realitats de cada àmbit, on els criteris i la presa de decisions interrelacionin no només cada àmbit i territori, sinó també els sectors econòmics associats, evitant desigualtats territorials. És per això que les mesures s’han de prendre de manera coordinada, amb una visió integradora i mantenint alhora les necessitats de cadascú.
  • Apostar per un aprofitament de les diferents fonts de recursos hídrics que disposem com a país, i tenir la màxima diversificació i capacitat d’obtenció d’aigua en totes les seves formes (aigua subterrània, superficial, mar, regenerada, etc…), de manera equilibrada amb les necessitats ecosistèmiques.
  • Millorar i renovar l’estat de totes les xarxes de subministrament i distribució de l’aigua, des de les xarxes municipals d’abastament i clavegueram, fins a les infraestructures de regadiu, per augmentar-ne l’eficiència i reduir les pèrdues d’aigua.

El COAMB volem un model de país resilient, que sigui sobirà sobre els propis recursos naturals, amb una dependència mínima de recursos externs. Fem una crida als professionals del medi ambient i a la ciutadania, encoratjant a que tothom hi estiguem a l’altura.