18 juliol, 2017

El Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) ha presentat tot un seguit d’esmenes a la Llei del Territori amb l’objectiu d’impulsar una revisió del text que garantís una ordenació equilibrada, integrada i sostenible del territori.

De manera sintètica, el COAMB ha manifestat que l’Avantprojecte de Llei presenta tres greus mancances que caldria esmenar:

  1. No integra de manera transversal i adequada els condicionants ambientals essencials: el patrimoni natural, inclosa la biodiversitat i la connectivitat ecològica, l’adaptació al canvi climàtic o el cicle de l’aigua.
  1. Incrementa la fragmentació i la banalització del sistema d’espais oberts com a conseqüència d’una regulació inadequada -per permissiva i flexible- dels usos i actuacions que s’hi poden desenvolupar.
  1. Redueix la proporció i qualitat dels sistemes d’espais lliures en actuacions de reforma i rehabilitació en sòl urbà.

Consulta totes les esmenes elaborades pel COAMB en aquest enllaç.