El Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya ve reclamant des del seu naixement la creació d’un cos propi d’ambientòlegs a la Generalitat de Catalunya. Any rere any, s’ha refusat aquesta petició, que inclús s’ha recolzat amb diversos recursos i un contenciós administratiu. Des del COAMB considerem que la situació es pot resoldre si hi ha voluntat política, ja que altres titulacions més recents sí que compten amb el seu propi cos. A més, en altres administracions (locals, estatals) sí que està reconeguda la figura d’aquest professional.

El fet de no tenir cos propi implica que els ambientòlegs que treballen a la Generalitat, malgrat que realitzen funcions tècniques específiques de l’àmbit ambiental, ocupen places del que es coneix com a cos general. La majoria són interins, i alguns tenen una antiguitat de més de 15 anys. Per consolidar el lloc de treball com a funcionaris/es, el fet d’estar en el cos general comporta que en les oposicions no s’avaluïn les competències específiques de les ciències ambientals. En aquest sentit, tampoc es correspon la demanda d’ambientòlegs patent a les ofertes de places amb el reconeixement d’aquesta especialitat. Si la situació no es reverteix, podria implicar que les places ocupades per ambientòlegs/gues que desenvolupen tasques especialitzades en temes ambientals siguin ocupades en un futur per persones d’altres perfils sense les capacitats ni els coneixements adequats. En estar incloses en el cos general, les places estan obertes a qualsevol titulat de grau superior que aprovi les oposicions.

Oposicions el 2019

La previsió és que es convoquin oposicions al cos general de l’administració catalana durant el segon semestre del proper any. Això vol dir que els ambientòlegs que actualment hi treballen podrien perdre la seva plaça i, en conseqüència, la Generalitat perdria tot el potencial i l’experiència d’aquests professionals. Per tal de revertir aquesta situació, els representants del Col·legi es van reunir ahir 30 d’octubre amb la nova secretària d’Administració i Funció Pública de la Generalitat, Annabel Marcos. L’objectiu de la trobada va ser posar fi a aquest greuge a la professió. No obstant, des de la Generalitat es va defensar l’opció del cos general com a millor solució per als professionals ambientals de l’administració, solució contra la qual el COAMB continuarà lluitant pels motius anteriorment exposats.

Les peticions del COAMB

En aquest context, des del Col·legi demanem que es bloquegin les places ocupades per ambientòlegs de cara al proper concurs-oposició i que es regularitzi la situació dels interins de llarga durada. A mig termini també exigim la creació del cos especial d’ambientòlegs per resolució d’aprovació del temari, per decret i per llei, o bé que en el marc de la reforma prevista de la funció pública es reconegui la figura de tècnic/a especialitzat/da en medi ambient.

Més de 20 anys de greuge comparatiu

Volem recordar que la creació de la titulació en Ciències Ambientals va ser l’any 1992, primer com uns estudis propis de la Universitat Autònoma de Barcelona . Després va ser reconeguda com a títol oficial l’any 1995 i  va rebre el suport econòmic de la Generalitat de Catalunya durant els primers 3 anys. Concretament, l’antic Departament de Medi Ambient va subvencionar part de la matrícula dels estudiants, en considerar que era molt necessari impulsar aquest nova professió a Catalunya. Més de 25 anys després, la pròpia administració impulsora continua negant l’accés formal i específic d’aquesta titulació a l’Administració pública de la Generalitat, mantenint als ambientòlegs/gues en una inexplicable situació de greuge comparatiu front totes les altres titulacions que sí que disposen d’aquest accés.

>>Nota de premsa