L’1 de gener va entrar en marxa la Zona de Baixes Emissions Rondes Barcelona (ZBE), amb la finalitat de restringir la circulació dels vehicles més contaminants a la ciutat. Recordem que la mesura ja es trobava vigent des de l’1 de desembre de 2018, però creiem que el fet de què no s’hagi hagut d’activar en tot aquest temps per l’absència del que es va definir com “episodis de contaminació amb restricció de trànsit” és prou indicatiu de que els nivells normatius de qualitat de l’aire amb els quals es treballa s’haurien de revisar, ja que són menys restrictius que els que recomana l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Tot i el que sorprenentment encara diguin alguns polítics “negacionistes”, els estudis científics demostren que la contaminació atmosfèrica de Barcelona provoca morts prematures i té efectes negatius en la salut. Així doncs, pensem que la ZBE suposarà sense cap dubte una millora de la qualitat de vida de la població i a més, facilitarà el compliment de la normativa europea de qualitat de l’aire, per la qual la Comissió Europea ja ha denunciat Espanya per manca de compliment. És evident que la sensibilització i les mesures implementades fins l’entrada en vigor de la ZBE en matèria de millora de qualitat de l’aire s’han mostrat insuficients per assolir una qualitat de l’aire adequada.

Creiem que la ZBE s’ha d’entendre com una mesura més a afegir a d’altres, també de decisives, que s’estan implementant o s’hauran d’implementar a Barcelona per tal de modificar la conducta dels ciutadans, de les empreses i dels propis serveis de la ciutat pel que fa a la mobilitat. Així, és possible que en el futur s’hagi de complementar amb d’altres iniciatives, com les zones d’ultrabaixes emissions i els peatges urbans, de forma similar a com ja s’aplica en altres ciutats europees.

No obstant, la implementació de la ZBE arriba sense que s’hagi produït una millora específica del transport públic (sobretot interurbà) i d’altres mesures com els aparcaments d’intercanvi metropolità (P+R). Es confia en què l’actual oferta de transport públic absorbeixi l’increment de demanda de nous usuaris, però pot ser clarament insuficient a curt o mitjà termini. Esperem que es produeixi la reducció prevista de l’ús del vehicle privat per als desplaçaments que es fan a l’interior de la ciutat i també el replantejament de la mobilitat per raons laborals i d’oci en tota l’àrea metropolitana.

Per últim, és cert que la ZBE pot provocar canvis indesitjables en la conducta d’alguns ciutadans que hagin de restringir l’ús del seu vehicle privat contaminant, però pensem que és evident que el dret de gaudir d’un medi ambient adequat i garantir la salut de la població és prioritari. Alhora, caldrà veure si les moratòries i les ajudes com la T-verda faciliten el canvi de mobilitat, també de les persones amb renda baixa, minimitzant la desigualtat social i el rebuig que pugui haver per una part de la ciutadania. Creiem que és necessari que els barcelonins/es se sentin orgullosos/es dels beneficis que la ZBE aporta a la ciutat per assegurar el seu èxit i evolució en el futur i evitar possibles fracassos.