Equip de la Direcció d’Energia i Qualitat Ambiental de l’Ajuntament de Barcelona.

La Cristina Castells és la responsable de la Direcció d’Energia i Qualitat Ambiental de l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta Direcció s’encarrega de fer operatives les polítiques ambientals i energètiques de la ciutat, caminant cap a la transició energètica. Entre els seus objectius: consumir menys energia, ser més eficients, generar més energia local i amb recursos renovables o incrementar la cultura energètica de la ciutat per aconseguir un ciutadà implicat i actiu. En definitiva, aconseguir una ciutat més saludable i menys contaminada. Amb ella hem pogut parlar del nou operador metropolità Barcelona Energia.

  1. Recentment, l’Ajuntament ha impulsat el nou operador metropolità Barcelona Energia. Què representa l’entrada al mercat d’aquest nou actor?

Aquesta nova eina permet que per primera vegada puguem jugar un paper actiu en el mercat energètic i poder relacionar fàcilment generació i consum.

Tenir una comercialitzadora d’energia elèctrica pública ens permet subministrar energia a l’ajuntament 100% renovable, d’una manera transparent i propera.

Barcelona Energia ens permet impulsar l’autoconsum i la generació energètica local i renovable. La comercialitzadora gestiona els excedents d’electricitat que es produeixin, tant en les dependències municipals com en el cas dels particulars. I també ens facilita desenvolupar noves instal·lacions de generació d’energia renovable de proximitat.

També tenim molt present que Barcelona Energia, com a companyia pública, té un compromís ineludible amb la llei 24/2015 i amb una escala de valors que posi les persones i la garantia de subministrament com a prioritat absoluta. En aquest sentit Barcelona Energia té una voluntat explícita d’oferir transparència d’on prové l’energia subministrada i dels costos del preu finalment facturat però sobretot de proximitat al client, oferint acompanyament a l’hora de conèixer quanta energia consumim i com podem reduir aquest consum sent més eficients.

  1. Quina implicació té per a l’Ajuntament la creació de Barcelona Energia?

L’Ajuntament va fer una aposta decidida per crear aquesta nova activitat econòmica dintre dels diferents serveis que ofereix. Per a poder posar en marxa Barcelona Energia, l’Ajuntament de Barcelona va haver d’aprovar un expedient d’iniciativa econòmica, que incorporava una memòria justificativa on s’incloïa la idoneïtat d’iniciar una nova activitat econòmica dintre dels seus serveis, en aquest cas, la comercialització d’energia elèctrica, així com la concreció dels aspectes jurídics, tècnics, socials i econòmic financers de posar en marxa aquesta activitat.

Aquest expedient d’iniciativa econòmica es va aprovar en el plenari del mes de març de 2017. Comentar també que al desembre del 2018 es va aprovar definitivament l’ampliació de l’activitat de Barcelona Energia a tota l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Això és possible en haver instrumentalitzat la comercialitzadora mitjançant l’empresa pública d’àmbit metropolità TERSA.

  1. I quant a l’operador en sí, qui es pot acollir?

Des de el juliol del 2018 Barcelona Energia és qui subministra energia a l’Ajuntament i des de principis d’any ofereix el servei a la ciutadania tant de Barcelona com de l’Àrea Metropolitana.

Concretament, els clients ciutadans de Barcelona Energia han de complir els següents requeriments: ser client residencial; una persona física (propietaris i llogaters) o comunitat de propietaris; ser resident de Barcelona o de la seva l’Àrea Metropolitana i tenir una potència contractada inferior a 15 kW (tarifa 2.0A, 2.0DHA, 2.0 DHS, 2.1A, 2.1DHA o 2.1 DHS).

  1. Quina és la principal diferència de Barcelona Energia respecte dels operadors tradicionals?

La principal diferència és que Barcelona Energia és una comercialitzadora 100% pública, que comercialitza energia renovable certificada amb garantia d’origen 100% renovable, certificació que emet la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), i vol potenciar l’estalvi i l’ús racional de l’energia i la generació energètica renovable, oferint unes tarifes (la tarifa eficient i la solar) que donen resposta a aquests objectius.

Alhora, opera sota els valors de transparència, en la informació d’on prové l’energia subministrada i els costos del preu final facturat i permet una governança participada obrint espais (Consell d’Usuaris i Usuàries) per tal que la ciutadania pugui tenir un paper actiu en la presa de decisions de la comercialitzadora.

  1. Què espera l’Ajuntament de Barcelona Energia? Quins objectius us heu marcat a mig i llarg termini?

L’Ajuntament de Barcelona fa una aposta clara i inequívoca per un canvi de model energètic. Un model que aposti per una ciutat més neta, que redueixi al màxim els impactes ambientals derivats de la producció d’energia, fomentant la seva autonomia energètica, democratitzant l’energia, posant la ciutadania al centre de les decisions, així com garantint el subministrament d’energia per a tothom. A Barcelona treballem per la transició cap a la sobirania energètica.

Aquesta transició però no la podrem fer sols, no la farem només amb l’impuls de les administracions públiques, sinó que passa per constituir una aliança amb la ciutadania, amb les entitats socials i el món empresarial de les energies renovables.

En aquest sentit, pensem que l’instrument Barcelona Energia ens pot ajudar a fer aquest camí de transició més fàcil, doncs ha de permetre aproximar-nos al lligam generació i consum, oferint un servei transparent que apodera el client, basat en l’assessorament i l’acompanyament. Això vol dir, per exemple, que no hi ha obligació de permanència, que estimula l’eficiència energètica, o que ofereix l’optimització i adequació del tipus de tarifa adaptada a cada perfil d’usuari i tot des de la proximitat i l’atenció personalitzada dels usuaris i usuàries.

Aconseguirem una ciutadania més apoderada energèticament i per tant amb més capacitat per entomar les millors decisions energètiques. Per últim, pensem que Barcelona Energia ha de créixer, incorporant més tipologies de clients i més serveis d’acompanyament i estímul al consum racional i a la generació energètica local i renovable.

  1. Podem parlar ja de xifres concretes? Quants ciutadans i ciutadanes s’han acollit al servei?

Barcelona Energia va començar a subministrar energia el juliol del 2018 als punts de consum del propi Ajuntament de Barcelona i ens dependents. L’1 de gener del 2019 ha iniciat el subministrament a la ciutadania de Barcelona i Àrea Metropolitana.

A dia d’avui, Barcelona Energia està  subministrant a 3.993 punts d’àmbit municipal i té 837 clients ciutadans (concretament 723 de Barcelona i 114 d’àmbit metropolità).

 

Per més informació:

www.barcelonaenergia.cat / TW: bcn_energia / FB: bcn.energiaBE