12 maig, 2022

El COAMB ofereix als seus col·legiats la possibilitat de visar o reconèixer per signatura l’autoria i suficiència dels projectes, estudis i treballs que realitzen els ambientòlegs i ambientòlogues. Alhora, i d’acord amb els Estatuts, a través del visat i el reconeixement de signatura, el Col·legi contribueix a ordenar l’exercici de la professió.

Perquè visar?

El visat col·legial garanteix la identitat, la titulació i l’habilitació de qui subscriu el projecte. És també l’eina que certifica l’autenticació legal, el registre i la revisió formal de presentació dels documents requerits. El visat comprendrà la revisió documental i tècnica. No obstant, no suposarà la correcció tècnica del contingut del treball professional, ni tampoc el compliment de la normativa sectorial o tècnica aplicable.

Es poden visar tots aquells projectes derivats de les competències professionals dels ambientòlegs i ambientòlogues. A part d’aquests projectes derivats de les nostres competències professionals, podem realitzar d’altres si acreditem la formació i experiència necessàries.

Podeu sol·licitar aquest servei en línia.