2 gener, 2015

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic ha publicat el cinquè i últim informe de progrés sobre els objectius de Kyoto. Aquest document presenta la situació actual en matèria d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a Catalunya, i una comparació amb Espanya i Europa.

En aquest document s’analitzen les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) a Catalunya, des del 1990 fins al 2012, comprenent les emissions durant tot el període del Protocol de Kyoto (2008-2012). L’objectiu principal del document és avaluar l’estat actual de Catalunya pel que fa a l’assoliment de l’objectiu establert en el marc del Protocol de Kyoto.

Les emissions a Catalunya l’any 2012 (últim any disponible) van ser de 43,1 milions de tones de CO2 equivalent. Les emissions de GEH l’any 2012 van disminuir prop del 4% respecte de l’any anterior. És a dir, va ser el cinquè any consecutiu de reducció d’emissions, emetent uns 1,65 milions de tones de CO2 eq menys que l’any 2011. L’any 2012, gairebé un 76% de les emissions de GEH a Catalunya estaven associades a la crema de combustibles fòssils.

Quant a l’anàlisi per gasos regulats pel Protocol de Kyoto, el diòxid de carboni (CO2) va ser el gas regulat amb efecte d’hivernacle més abundant a l’atmosfera i el que va contribuir més a l’escalfament global (un 80%, equivalent a un total de 34,3 milions de tones de CO2). Els següents gasos que més van contribuir a l’efecte d’hivernacle a Catalunya, van ser el metà (CH4) en un 12%, l’òxid nitrós (N2O) en un 5% i, finalment, el conjunt de gasos fluorats (HFC, PFC i SF6) en un 3%.

El volum més elevat de gas CO2 es va emetre en el sector del transport (34%), seguit de prop pels processos de combustió del sector industrial —indústries manufactureres i de la construcció— (23%), pel sector energètic (19%) i per les emissions en els sectors residencial i de serveis (16%). La combustió en aquests sectors va representar aproximadament el 93% de les emissions de CO2.