7 maig, 2015

El conseller Vila ha nomenat el consell d’experts que dissenyarà la nova Agència del Medi Ambient i del Territori. Aquest consell estarà presidit pel secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot, i integrat per Jordi Sargatal, Marta Lacambra i Jordi Baucells amb l’objectiu que la proposta estigui enllestida al setembre.

La nova agència aplegarà en un sol ens la major part de les disciplines ambientals i territorials del Govern per millorar l’eficiència i enfortir la capacitat científica. Es tractarà d’un ens dedicat a la gestió tècnica i a la informació de base, amb valors propis, que complementarà l’acció política, més orientada a la planificació i la legislació.

L’organisme naixerà amb els següents objectius generals:

  • Consolidar una marca de rigor i prestigi en els temes territorials i ambientals
  • Consolidar la credibilitat de la informació ambiental i de les diagnosis i les prognosis
  • Garantir la transparència de la informació ambiental i territorial
  • Donar suport als òrgans de les administracions de la Generalitat i local trencant la verticalitat temàtica i sectorial del medi ambient
  • Enfortir la capacitat de col·laboració amb el sector privat en impuls de projectes
  • Separar la tasca tècnica i prospectiva de les responsabilitats polítiques
  • Integrar les xarxes de presa de dades i la seva gestió
  • Enfortir el reconeixement internacional de Catalunya en matèria territorial i ambiental
  • Exercir funcions fiscals
  • Exercir funcions d’avaluació/autorització i de vigilància i inspecció