15 novembre, 2021

El SOC ha posat en marxa la convocatòria Singulars, que té per objectiu donar cabuda a projectes que promoguin la millora de l’ocupabilitat de les persones majors de 16 i menors de 30, a través de la formació i l’orientació, així com altres actuacions com la mobilitat internacional, la formació professional dual, les pràctiques no laborals, la prospecció laboral i les experiències professionals.

Entitats beneficiàries

Les entitats constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya següents:

  • Ens locals i les seves entitats dependents o vinculades. Les diferents àrees temàtiques que incideixen sobre les persones joves o sobre el col·lectiu que determini la convocatòria (educació, joventut, promoció econòmica, serveis socials, etc.) hauran de col·laborar i coordinar-se entre elles per presentar un projecte en comú.
  • Organitzacions sindicals i patronals.
  • Entitats de titularitat pública o privada amb centre de treball o establiment operatiu a Catalunya.
  • Qualsevol altra entitat, empresa o persona física empresària que realitzi una activitat necessària per a la realització del projecte i que estigui especialitzada en algun dels serveis vinculats a les seves actuacions.

El projecte Singular el pot presentar una única entitat o diferents entitats agrupades en un únic expedient:

  • Si s’hi presenta una única entitat serà l’única beneficiària.
  • Si s’hi presenta una agrupació d’entitats, totes les entitats tindran la condició de beneficiàries i estaran subjectes als drets i deures establerts per la normativa.

Persones destinatàries

Les persones joves d’entre 16 i 29 anys beneficiàries de la Garantia Juvenil en el moment de la seva data d’incorporació al projecte.

També poden ser destinatàries les persones joves que no compleixin el requisit de ser beneficiàries de la Garantia Juvenil, amb una limitació del 10% de la totalitat dels participants per projecte.

En tot cas, serà imprescindible que les persones participants dels Projectes Singulars estiguin inscrites al SOC com a demandants d’ocupació no ocupades, o bé com a millora d’ocupació en la seva data d’incorporació al projecte.

Tota la informació al web del SOC: https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Projectes-singulars-00002