1 abril, 2019

El Diari Oficial de la Generalitat va publicar divendres la convocatòria de subvencions a associacions empresarials de Catalunya per realitzar estudis en matèria de petjada de carboni de productes o serveis per a l’any 2019.
La petjada, a l’etiqueta
La Llei catalana del canvi climàtic, aprovada l’any passat, estableix que el Govern ha d’establir les bases per a un sistema d’avaluació de la petjada de carboni de productes. Aquest sistema s’ha de desenvolupar perquè les persones consumidores  puguin prendre una decisió coneixent les emissions que ha generat la producció i el transport d’un determinat bé. Pel 2020, en el cas de productes de la construcció i, pel 2021, per a la resta de productes finals industrials. Aquests productes hauran d’incorporar una avaluació de la petjada de carboni visible en l’etiquetatge i l’embalatge, indicant quilos (kg) de diòxid de carboni (CO2) equivalent per kg de producte.
La disminució de la petjada de carboni és un dels enfocaments necessaris per desvincular les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) del creixement econòmic i la població. Per dur-lo a terme cal analitzar i, en la mesura que sigui possible, reduir les emissions de GEH associades al cicle de vida dels productes o serveis. És per això que cal impulsar el desenvolupament de metodologies de càlcul de la petjada de carboni i el coneixement en la matèria dels sectors empresarials que els permeti identificar les oportunitats de millora econòmica i ambiental.
La convocatòria d’enguany preveu una dotació màxima per a les subvencions de 80.000 euros.
Mitigació i adaptació al canvi climàtic
Aquesta mateixa setmana s’ha publicat la convocatòria de subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic per als anys 2019 i 2020. L’import total és d’un milió d’euros, la meitat del qual es destinarà a la convocatòria del 2019 i, l’altra meitat, a la del 2020.
Des del 2008, el Govern ha atorgat subvencions per un valor de més de 3,2 milions d’euros a ens locals per incloure en la seva planificació i en les seves inversions el vector del canvi climàtic per contribuir a la reducció de les emissions que provoquen l’escalfament global. En general, les actuacions subvencionables han inclòs l’adquisició de vehicles de baixes emissions (elèctrics, d’hidrogen, i biogàs EURO V o superior), l’adquisició de bicicletes, les instal·lacions de producció d’electricitat renovable per recarregar vehicles elèctrics i instal·lacions d’energia geotèrmica. Totes elles, vinculades a la mitigació del canvi climàtic.
La convocatòria de 2019-2020 inclou també, per primera vegada, accions d’adaptació, com ara la millora de l’eficiència a les xarxes municipals d’abastament aigua, l’elaboració de plans d’emergència davant de sequeres (per a municipis de menys de 20.000 habitants, on no és obligatori tenir aquests plans), l’aprofitament de recursos hídrics no convencionals o l’esmorteïment de l’efecte d’illa de calor urbana.