7 novembre, 2022

El Col·legi ha decidit participar al procediment de consulta prèvia del PDU d’activitat econòmica de la Plana de Lleida presentant una sèrie d’al·legacions. Entre d’altres, des del COAMB hem considerat que atesa la gran extensió territorial de la proposta de PDU, no s’acredita l’objectiu ambiental fixat pel propi document, i que a més les dimensions del polígon previst són desproporcionades respecte a la matriu biofísica, els assentaments urbans preexistents i el patró agrícola de la comarca.

D’altra banda, considerem que cal promoure un model de polígon industrial de creixement progressiu, que preservi el sòl i atengui a un creixement per etapes respecte a la demanda acreditada. A més, l’anàlisi d’alternatives del PDU  no considera alternatives de transformació del sòl de menor dimensió, o alternatives de localització en sòls urbanitzables de municipis propers amb disponibilitat i capacitat d’oferta de sòl industrial.

Finalment, creiem que és necessari  augmentar substancialment les mesures destinades a la compra o arrendament de finques per destinar-les a gestió agroambiental i a la conservació d’hàbitats i espècies. Caldria adquirir finques de tipologia diversa d’una superfície equivalent a la transformació de sòl prevista.

La iniciativa per presentat al·legacions ha estat liderada per la vocalia territorial de les Terres de Lleida, alt Pirineu i Aran.