En les últimes setmanes s’han succeït una gran quantitat d’informacions en relació a la situació econòmica provocada pel COVID-19.

A continuació, mostrem un recull de les normatives publicades, comunicats i portals web on es pot consultar la informació relacionada amb els aspectes laborals, per compte propi o per compte aliè, de forma cronològica.

11 de març de 2020

Reial Decret-llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública.

A l’article cinquè s’informa que es considerarà, de forma excepcional, com a situació assimilada a accident de treball, els períodes d’aïllament o contagi de les persones treballadores com a conseqüència del virus COVID-19.

13 de març de 2020

Reial Decret-llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic del COVID-19.

L’article 14 estableix les mesures d’aplaçament dels deutes tributaris.

Serà requisit necessari per a la concessió de l’aplaçament que el deutor sigui persona o entitat amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros a l’any 2019.

Les condicions de l’aplaçament seran les següents:

 1. a) El termini serà de sis mesos.
 2. b) No es reportaran interessos de demora durant els primers tres mesos de l’aplaçament.

14 de març de 2020

Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

A la disposició addicional tercera se suspenen els terminis administratius relatius als procediments i resolucions, i a la disposició addicional quarta se suspenen els terminis de prescripció i caducitat de les accions i drets.

17 de març de 2020

Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. Més informació a https://revista.seg-social.es/2020/03/17/el-ministerio-de-inclusion-seguridad-social-y-migraciones-aprueba-medidas-excepcionales-por-el-covid-19/ i http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/salamultimedia/documento_enlaces/guias_ayuda.pdf.

Aquest Reial Decret preveu, a priori, mesures de protecció de l’ocupació, mesures per evitar acomiadaments, i mesures econòmiques.

 1. Mesures de protecció de l’ocupació

A l’article 17 es preveu la prestació extraordinària per cessament d’activitat per als afectats per la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.

La Generalitat de Catalunya ha aprovat una ajuda de fins a 2.000 euros, en un únic pagament. Es recomana revisar el web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, atès que actualitzen el document.

https://treball.gencat.cat/ca/inici

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-coronavirus/index.html

https://treball.gencat.cat/web/.content/06_-_inicia/04_-_treball_autonom/targeta-treball-autonom.pdf

 1. Mesures de protecció dels acomiadaments
 • Flexibilització dels contractes de treball

Article 22. Mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornades per causa de força major.

Article 23. Mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió i reducció de jornada per causa econòmica, tècnica, organitzativa i de producció.

Disposició addicional sisena. Salvaguarda de l’ocupació.

Inclou que les mesures extraordinàries en l’àmbit laboral que preveu aquest Reial decret llei estaran subjectes al compromís de l’empresa de mantenir l’ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l’activitat.

 • Cotització per part de l’empresa

Article 24. Mesures extraordinàries en matèria de cotització en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major relacionats amb el COVID-19.

 • Prestació per atur

Article 25. Mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació en aplicació dels procediments referits en els articles 22 i 23.

Article 26. Limitació temporal dels efectes de la presentació extemporània de sol·licituds de prestacions per desocupació.

 • Pròrroga de subsidis per atur

Article 27. Mesures extraordinàries relatives a la pròrroga del subsidi per desocupació i a la declaració anual de rendes.

 • Duració de l’aplicació de les mesures

Article 28. Termini de durada de les mesures previstes.

Les mesures recollides en els articles 22, 23, 24 i 25 d’aquest Reial decret llei estaran vigents mentre es mantingui la situació extraordinària derivada del COVID-19.

 1. Mesures econòmiques
 • Finançament a les empreses i autònoms

Article 29. Aprovació d’una línia per a la cobertura per compte de l’Estat del finançament atorgat per entitats financeres a empreses i autònoms.

Article 30. Ampliació del límit d’endeutament net de l’ICO per tal d’augmentar les Línies ICO de finançament a empreses i autònoms.

https://www.ico.es/web/ico/funcionamiento-mediacion

En aquesta mateixa línia, la Generalitat de Catalunya ha activat una línia de crèdits a través de l’Institut Català de Finances, dotat de mil milions d’euros, per intentar pal·liar els problemes de liquiditat amb els que s’enfrontaran les empreses i autònoms. Indiquem els enllaços on es pot consultar la informació necessària per a aquests crèdits: http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/icf-avalis-per-pimes-i-autonoms?utm_source=finempresa&utm_medium=avalis-pimes-autonoms

 • Suspensió de terminis tributaris

Article 33. Suspensió de terminis en l’àmbit tributari.