8 setembre, 2015

El 29 de setembre tindrà lloc a la sala d’actes de la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat una jornada tècnica on s’abordaran els canvis introduïts per l’entrada en vigor de la Llei estatal 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.

També es recolliran les aportacions que els participants vulguin fer per tal d’orientar la redacció de l’avantprojecte de llei de modificació de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, en vigor en aquells aspectes que no contradiuen la Llei 21/2013.

La jornada s’adreça a promotors, consultors ambientals i òrgans substantius de plans i programes sotmesos a avaluació ambiental estratègica. Per inscriure’s a la jornada cal enviar un correu electrònic a spp.tes@gencat.cat amb les següents dades: nom, organització i càrrec (si escau). També cal enviar a aquesta adreça el formulari amb les aportacions prèvies que han d’ajudar a definir el contingut de les intervencions, abans del 22 de setembre.

Més informació sobre la jornada i les novetats legislatives