22 febrer, 2016

El passat 1 de gener va entrar en vigor una reforma fiscal que afecta les societats civils particulars (SCP) obligant-les a tributar per Impost de Societats. Aquest fet ha provocat moltes opinions i consideracions en el sentit que, en molts casos, la reforma plantejarà als socis de les societats civils la necessitat de liquidar la societat o bé transformar-la en Societat Limitada. Segons l’advocada Sílvia Moncayo, no s’ha d’excloure considerar altres formes jurídiques com alternativa al negoci que fins ara explotava la societat civil. I entre aquestes formes jurídiques cal destacar la societat cooperativa, perquè presenta característiques que poden avenir-se perfectament amb els tipus i dimensió de negocis que s’exploten a través de societats civils particulars.

En aquest sentit, cal destacar que la cooperativa és una societat de responsabilitat limitada, com la Societat Limitada, i tributa també per Impost de Societats, però a diferència de la Limitada, la Cooperativa pot aplicar-se els beneficis fiscals de la Llei 20/1990 de Règim Fiscal de les Cooperatives que permet tributar al tipus del 20% sobre els resultats cooperatius i, en determinats casos, aplicar un 50% de reducció de la quota de l’impost. Tanmateix gaudeixen d’exempcions en determinades operacions societàries en l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Per altra banda, els socis treballadors poden triar entre el règim general de cotització a la Seguretat Social i el règim especial de treballadors autònoms. Respecte a les característiques societàries, són empreses amb participació dels socis i gestió democràtica, on el component personal és fonamental i el vessant de responsabilitat social de l’empresa és visible per les pròpies característiques de la societat. Tot això la fa una opció ideal per a projectes empresarials de tot tipus i també per a aquells que fins ara s’han vehiculat a través de societats civils particulars.

Consulteu l’article sencer de l’advocada Sílvia Moncayo en aquest enllaç