3 octubre, 2015

A dia 2 d’octubre de 2015, ha estat publicada al BOE la Resolució de 14 de setembre de 2015, de la Direcció general de Política Universitària, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 4 de setembre de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència al nivell del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior del Títol Universitari Oficial de Llicenciat en Ciències Ambientals.

Aquesta resolució determina que el títol oficial universitari de Llicenciat en Ciències Ambientals es correspon amb el nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior. Així mateix, s’indica que el nivell 3 de MECES es correspon amb el nivell 7 del Marc Europeu de Qualificacions.

En virtut d’aquesta resolució, es podrà sol·licitar i obtenir de forma individual i mitjançant el procediment establert, el certificat de correspondència oportú. El certificat quedarà inscrit en una secció especial del Registre Nacional de Titulats Universitaris.

Més informació (web CECCAA)