El 12 de febrer es va publicar el Reial Decret 56/2016 sobre auditors energètics i proveïdors de serveis energètics, quedant regulat l’exercici d’aquestes professions per a l’ambientòleg. Així, s’estableix que les persones físiques que desitgin exercir l’activitat professional d’auditor energètic han de complir les següents condicions:

  •  Estar en possessió d’una titulació universitària oficial o d’altres llicenciatures, graus o Màsters universitaris en els quals s’imparteixin coneixements bàsics d’energia, instal·lacions dels edificis, processos industrials, comptabilitat energètica, equips de mesura i presa de dades i tècniques d’estalvi energètic.

Per tant, si en la teva llicenciatura o grau en Ciències Ambientals es contemplen continguts en aquestes àrees, o si has cursat un màster universitari amb contingut d’aquestes matèries, podràs exercir com a auditor energètic.

Des del COAMB, a més, s’està mantenint una roda de contactes amb les diferents administracions implicades, tant de Catalunya com de l’Estat, per consensuar quin paper poden exercir la resta d’ambientòlegs que dins del pla acadèmic no hagin cursat les matèries esmentades ni disposin d’un màster universitari en matèria energètica.

En definitiva, els ambientòlegs podem, segon l’articulat del decret,  ser proveïdors de serveis energètics. A més, el COAMB està preparant cursos de formació específics que ens permetran actuar com auditors energètics, però els detalls d’aquesta formació encara estan subjectes a estudi per part de les diferents administracions.

Més informació