El Consell de Govern va aprovar el 30 d’octubre el projecte de Llei de creació del Col·legi Professional d’Ambientòlegs de la Comunitat de Madrid per ordenar l’exercici de la professió i assegurar que els seus col·legiats prestin els seus serveis als ciutadans amb rigor i qualitat.

Segons ha informat la Comunitat, aquest projecte té per objectiu dotar a un ampli col·lectiu d’una organització que garanteixi la seva representació i la defensa dels seus interessos professionals.

La nova norma consta d’exposició de motius, quatre articles, quatre disposicions transitòries i una final, així com estableix la creació del Col·legi com a corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins. La col·legiació, que serà voluntària, estarà oberta als qui tinguin el títol de Llicenciat o de Graduat en Ciències Ambientals.

La Comunitat entén que existeix un interès públic suficient que justifica la creació del Col·legi Professional d’Ambientòlegs, davant la creixent sensibilització i preocupació pel medi ambient, tant per part de les Administracions Públiques, com dels consumidors i la societat en el seu conjunt.

Aquest Col·legi s’afegirà al nostre (el primer de l’estat) i als de la Comunitat Valenciana, Andalusia i Balears (creat per llei però no constituït).

Més informació