16 febrer, 2017

El passat 16 de gener de 2017 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l’avantprojecte de llei d’ordenació del litoral català, la primera norma amb rang de llei elaborada a Catalunya en aquest àmbit.

L’avantprojecte pretén desenvolupar la competència exclusiva de l’Administració de la Generalitat en matèria d’ordenació del litoral, a través de l’articulació d’un model de gestió integrada de l’espai costaner català, amb la Generalitat com a administració de referència i un major protagonisme dels ajuntaments.

Entre les finalitats de l’Avantprojecte de llei d’ordenació del litoral cal destacar:

  •  Facilitar, per mitjà d’una planificació racional de les activitats, el desenvolupament sostenible de les zones costaneres, garantint que es tinguin en compte el medi ambient i els paisatges de manera conciliada amb el desenvolupament econòmic, social i cultural.
  • Preservar les zones costaneres, en benefici de les generacions presents i futures, i com a garantia del desenvolupament turístic i econòmic de qualitat.
  • Garantir la utilització sostenible dels recursos naturals.
  • Garantir la preservació de la integritat dels ecosistemes, paisatges i geomorfologia costaners.
  • Prevenir i reduir els efectes dels riscos naturals i del canvi climàtic que puguin ser causats per activitats naturals o humanes.
  • Garantir la coherència entre les iniciatives públiques i privades i entre totes les decisions de les diverses autoritats públiques que afecten a la utilització de la zona costanera.

Podeu llegir l’article íntegre original al bloc de Terraqui. Despatx de dret ambiental.