9 setembre, 2016

El Districte de Conca Fluvial de Catalunya (DCFC) ha sofert en les darreres dècades diversos episodis de sequera, alguns dels quals han arribat a amenaçar el subministrament d’aigua a les poblacions. Aquestes situacions han exigit l’adopció de mesures de gestió extraordinàries, emparades en els Decrets promulgats en els anys 1990, 1999, 2002, 2005 i 2007. Les mesures adoptades, recolzades en una bona resposta de les persones usuàries afectades i del conjunt de la ciutadania, s’han mostrat efectives en tant que han permès superar tots els episodis sense interrupcions significatives en els abastaments domiciliaris.

L’objectiu del nou Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera (PES) és donar continuïtat a la gestió dels episodis de sequera mitjançant un instrument àgil i eficient, que pot operar automàticament gràcies a que ha estat debatut públicament abans de la situació de sequera i que, un cop aprovat, permet a les persones usuàries conèixer les mesures a aplicar amb una major anticipació i amb més seguretat. D’altra banda, el PES dóna compliment al mandat del Pla Hidrològic Nacional, que estableix que tots els organismes de conca han d’elaborar un Pla per enfrontar-se a les situacions de sequera.

El PES recull l’experiència de les sequeres passades i tracta de millorar aquells aspectes dels Decrets que en la pràctica van resultar més problemàtics. També incorpora les consignes d’operació de les noves infraestructures d’abastament construïdes en els darrers anys, obres que, sense resoldre totalment el dèficit estructural del Districte, sí suposen una millora apreciable en la garantia. D’altra banda, s’incorporen també moltes de les observacions rebudes durant el tràmit d’audiència a què es va sotmetre un primer esborrany d’aquest Pla en l’any 2009.

Accedeix al Pla complet