sequera de canvi climàtic
20 febrer, 2018

El passat 13 de febrer va sortir publicat al Diari Oficial de la Unió Europea, el Dictamen del Comitè Europeu de les Regions relatiu al finançament de la lluita contra el canvi climàtic i la seva importància per a l’aplicació de l’Acord de París. D’entre els diferents aspectes que el Comitè Europeu de les Regions inclou en la seva anàlisi n’hi ha quatre que mereixen una especial atenció, en tant són elements que el Govern de la Generalitat ha manifestat i demanat també en repetides ocasions.

En primer lloc, el dictamen fa referència al fet de destinar un percentatge mínim dels ingressos procedents de la subhasta del Règim de Comerç de Drets d’Emissió a una gestió directa per part dels ens locals i regionals per a invertir en la millora de la seva resiliència front els impactes del canvi climàtic.

El segon aspecte a destacar és la petició a la Comissió per tal que contempli l’oportunitat de fixar un preu mínim del carboni o reavaluar l’adopció d’un impost europeu sobre el carboni.

En tercer lloc, en el Dictamen es fa una petició directa als Estats membres per tal que els ens locals i regionals participin en un major grau en l’elaboració dels plans nacionals d’energia i clima, i dóna suport al desenvolupament del concepte de “contribucions determinades a nivell local i regional”, és a dir, la capacitat d’establir objectius tant en matèria de mitigació com d’adaptació.

Finalment el Comitè Europeu de les Regions posa de relleu la utilitat de la Plataforma Europea d’Adaptació al Canvi Climàtic, com a instrument per difondre els riscos derivats del canvi climàtic, però considera que reflexa de forma insuficient el component local i regional.

Tota la informació al web de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic