El passat 29 de setembre es va regular, mitjançant l’ordre ESS/1554/2016, el procediment per al registre i publicació de les memòries de sostenibilitat de les empreses, organitzacions i administracions públiques.

Pel que fa al contingut de la memòria referit a la qüestió ambiental, en funció del tipus d’organització, s’estableix que s’haurà d’incloure, almenys, algun dels àmbits següents:

  • Compromís amb els assumptes locals i el medi ambient.00
  • Consum responsable i sostenible.
  • Informació sobre aspectes ambientals, socials i de bon govern (criteris ASG).
  • Qualsevol altre que mostri un compromís amb els valors i principis de la sostenibilitat.

El procediment establert serà de caràcter telemàtic i constarà de dues fases:

  • Les entitats sol·licitants complimentaran un formulari on adjuntaran una declaració responsable, segons el model que se’ls faciliti.
  • Una vegada comprovat que la sol·licitud inicial és correcta, s’enviarà a les entitats un nom d’usuari i contrasenya que els permeti entrar en l’aplicació informàtica habilitada a aquest efecte, i sol·licitar la publicació de les seves memòries o informes, així com el reconeixement de l’elaboració i enviament de les mateixes.

Podeu llegir l’article íntegre original al bloc de Terraqui. Despatx de dret ambiental.