5 juliol, 2023

El Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya ha presentat una sèrie de consideracions al Govern de Catalunya en relació amb el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial per a la implantació d’energies renovables a Catalunya (PLATER). El Col·legi expressa la seva preocupació per la concentració del potencial d’energies renovables en una única zona de Catalunya i la falta d’equitat territorial en la seva distribució. El document ha estat presentat pel grup de treball per la implantació de les energies renovables del COAMB.

Segons el Col·legi, el Pacte Nacional per a la Transició Energètica a Catalunya establia la necessitat d’aconseguir un sistema elèctric basat totalment en les energies renovables i amb una generació distribuïda. No obstant això, observant el visor de les energies renovables, es constata que les centrals eòliques i solars es concentren principalment en la Terra Alta – la línia del territori que limita les províncies de Lleida i Tarragona -, i el pla de Lleida. Això genera un desequilibri territorial ja que les zones amb alt potencial renovable properes als centres de consum no s’aprofiten adequadament.

El Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya també destaca la falta de concreció en l’avaluació dels efectes acumulatius d’aquests parcs eòlics i solars. Aquest impacte no es limita a cada projecte individual, sinó que resulta de la suma acumulada de tots ells. Es considera imprescindible analitzar aquests efectes a les zones on ja existeix una concentració important d’instal·lacions renovables.

Un altre aspecte destacat és la falta de consideració de la sobirania alimentària com a principi rector en la planificació energètica. Malgrat les referències a aquest principi en el document del PLATER, el Col·legi considera que cal abordar-ho amb major detall. Catalunya és un país amb una important superfície forestal i una superfície agrària minoritària i en regressió. Preservar els sòls agrícoles és essencial per a la sobirania alimentària i per reduir la importació de productes agrícoles. És per això que el COAMB reclama que les grans instal·lacions renovables no ocupin sòls de valor agrològic i agrícolament rellevants.

El document presentat (enllaç al document complet) ha estat treballat pels i les membres del COAMB que formen part del grup de treball per la implantació de les energies renovables, i conté altres aspectes en la línia de preservar els espais naturals i les seves àrees tampó de les instal·lacions de producció energètica, així com de la demanda d’una millor concreció de la ubicació dels parcs solars en terrenys degradats o banals.

Si vols formar part d’aquest grup, o conèixer quins altres grups d’interès formem el COAMB, pots informar-te en el següent enllaç. Per rebre informació específica i d’interès d’algun sector o participar activament en els grups del COAMB, escriu-nos a coamb@coamb.cat.