Participa

Grups d’Interès

El COAMB acull una sèrie de grups d’interès per a aquells membres que vulguin rebre informació específica o participar de forma puntual en alguna temàtica concreta. Cadascun dels grups consta d’una llista de distribució a la qual qualsevol membre del COAMB (col·legiat/da, precol·legiat/da o adherit/da) s’hi pot sumar. D’altra banda, hi ha una Comissió de Coordinació, formada per experts de totes les temàtiques, que són els responsables de la gestió dels Grups d’Interès, de difondre la informació a cada grup i d’articular les diferents formes de participació.

Entre tots els participants es pretén defensar la professió i el medi ambient a través de l’anàlisi d’informació especialitzada i la proposta d’iniciatives d’actuació. A més, s’assessora el Col·legi, es fa xarxa entre professionals i estudiants i es desenvolupen aspectes relacionats amb el treball professional.

 

Grup d’interès de Territori, Ecologia Urbana i Paisatge

En aquest grup s’aborden tots aquells temes relacionats amb el territori, l’urbanisme, les smart cities o el paisatge. Es promouen els models més sostenibles a través de disciplines com la de l’ecologia urbana.

 

Grup d’interès d’Economia Circular i Residus

Grup especialitzat en l’àmbit de l’economia circular i, per tant, en les estratègies sostenibles d’obtenció de recursos i la gestió dels residus (nous sistemes o models de recollida, legislació, etc.).

 

Grup d’interès de Biodiversitat i Medi Natural

Aquest grup s’ocupa dels temes més directament relacionats amb la natura i la biodiversitat, així com estratègies sostenibles de gestió i conservació.

 

Grup d’interès de Transició Energètica

Grup que es dedica a aspectes molt relacionats amb l’energia i la transició cap a models més sostenibles. Aquí s’inclou el canvi climàtic, la mobilitat sostenible o la qualitat de l’aire.

 

Grup d’interès de Sensibilització, Comunicació i Educació ambiental

En aquest grup es treballen els temes relacionats amb la divulgació i la promoció de la sostenibilitat a través d’accions de sensibilització, comunicació i educació ambientals.

 

Grup d’interès de Cicle de l’aigua

Grup especialitzat en tot el cicle  de l’aigua i la seva gestió més sostenible: recursos hídrics, qualitat de l’aigua, sanejament, reutilització, prevenció d’inundacions, etc.

 

Grup d’interès de Gestió i Responsabilitat Ambiental

Aquest grup aborda els temes de gestió ambiental i de responsabilitat social en les activitats que realitzen les organitzacions. Aquí s’inclouen totes les estratègies que fan referència a sistemes de gestió ambiental i de qualsevol tipus de responsabilitat social, així com d’igualtat i equitat de gènere.

 

Grup d’interès de Dret ambiental

Grup dedicat a la legislació i normativa ambiental, així com el que afecta el desenvolupament de la professió en el sector ambiental.

 

En el marc del COAMB també es va constituir la Comissió d’Equitat per abordar tots aquells aspectes relacionats amb el gènere. Aquesta Comissió estarà vinculada a la Comissió de Coordinació.

Si vols més informació, t’agradaria formar part d’algun d’aquests Grups d’Interès o participar en el COAMB de forma més activa ens pots escriure a coamb@coamb.cat.

Et recordem que per poder formar part dels Grups d’Interès o Comissions és necessari estar col·legiat/da, precol·legiat/da o adherit/da al Col·legi.