L’Escola de Formació del COAMB

L’Escola de Formació del COAMB pretén formar els professionals i les organitzacions del sector ambiental, professions afins i la societat en general, de manera continuada, així com contribuir a la difusió del coneixement de les Ciències Ambientals entre la societat.

Àrees de coneixement i accions formatives

  • MEDI AMBIENT i SOSTENIBILITAT

Actualització de coneixements per a ambientòlegs, altres professionals i/o persones interessades en el medi ambient i la sostenibilitat, en temàtiques o vectors ambientals concrets: territori i medi natural, energia i canvi climàtic, residus, recursos naturals…

  • COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Adaptació a les demandes canviants del mercat laboral amb noves competències, habilitats i coneixements especialitzats: gestió ambiental i auditories, peritatges, certificacions, dret ambiental, educació ambiental…

  • DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

Aprenentatge de noves eines i coneixements que complementin la formació en medi ambient per desenvolupar la tasca professional amb èxit: emprenedoria, fiscalitat i règim laboral, habilitats comunicatives, millora personal i professional, orientació laboral…

Formats adaptats a les teves necessitats

  • Presencial

Activitats formatives de durada diversa que tenen lloc principalment a la sala de formació de la seu del Col·legi o, en el cas de la formació a mida, a les instal·lacions de la organització que sol·licita la formació.

  • Online

Oferim cursos online i semi-presencials a través d’una plataforma Moodle pròpia.

A més, algunes de les activitats del COAMB són obertes al públic i de caire gratuït (debats, taules rodones o sortides tècniques, per exemple).

 

Normativa de l’Escola de Formació

La reserva de plaça per al curs es farà per rigorós ordre de pagament i no serà efectiva fins haver rebut el pagament a través de la plataforma web o bé el comprovant de la transferència, el qual haurà d’indicar el nom i cognoms de l’assistent al curs.

Condicions de cancel·lació i anul·lacions

Qualsevol anul·lació de la inscripció al curs per part de l’alumne haurà de realitzar-se una setmana abans de l’inici del curs, sol·licitant-la al correu escola.formacio@coamb.cat. En aquest cas, es retornarà un 30% de l’import abonat. Passada aquesta data límit, no es retornarà cap import.

El COAMB es reserva el dret d’anul·lar una activitat formativa si no hi ha un mínim d’inscrits a la mateixa. En aquest cas es retornarà l’import de la inscripció íntegrament.

Certificats d’assistència, realització i aprofitament

En els cursos presencials o online en directe, l’assistència a més d’un 80% de les hores de la formació permet als alumnes obtenir un certificat d’assistència emès pel COAMB.

En els cursos online en diferit, la visualització de tots els continguts permet obtenir un certificat de realització del curs, emès pel COAMB.

En alguns cursos, a més, la realització de qüestionaris, proves o exercicis amb correcció per part dels docents pot permetre la obtenció d’un certificat d’aprofitament si aquestes avaluacions es superen satisfactòriament.

La informació sobre el certificat a que es pot accedir estarà visible al fulletó de difusió del curs o es pot consultar a escola.formacio@coamb.cat.

Autorització ús d’imatge i/o veu

En compliment de la Llei 1/1982 del 5 de maig, sobre el Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar de la Pròpia Imatge, reconegut per l’article 18.1 de la Constitució, autoritzo, i accepto, l’ús de la meva imatge al Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya. Aquesta imatge no podrà afectar a la intimitat de la persona, limitant-se única i exclusivament a activitats i/o esdeveniments relacionats amb Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya. El Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya podrà difondre i publicar la imatge, en format fotogràfic o videogràfic, de manera integra o parcial, amb finalitats d’informació de les activitats de l’entitat. En autoritzar cedeixo, de manera no exclusiva, sense límit temporal ni territorial, els drets d’explotació d’imatge per les mencionades finalitats