20 juny, 2023

En el dinàmic i complex món del Medi Ambient i la Sostenibilitat, on els reptes ambientals són cada vegada més urgents i la necessitat de solucions eficients és imperant, és fonamental comptar amb eines que ens permetin abordar els problemes de manera àgil i efectiva. En aquest sentit, des del COAMB estem preparant una formació per aquest setembre per tal d’aprendre sobre Agilitat i el mètode Scrum i disposar d’una avantatge estratègica per als professionals del medi ambient i la sostenibilitat.

L’Agilitat, com a enfocament general, es basa en la capacitat d’adaptació, flexibilitat i resposta ràpida davant dels canvis. En un context ambiental en constant evolució, on els problemes són multifacètics i les solucions sovint requereixen la col·laboració de múltiples disciplines, l’Agilitat esdevé essencial. Ens permet enfrontar els reptes de manera més eficient, ajustant i adaptant les nostres estratègies a mesura que obtenim nous coneixements i canviïn les circumstàncies.

El mètode Scrum, d’altra banda, és una metodologia àgil àmpliament utilitzada en el desenvolupament de programari que ha demostrat la seva efectivitat en la gestió de projectes complexos. Tot i que Scrum s’ha utilitzat principalment en l’àmbit de la tecnologia de la informació, la seva aplicació pot estendre’s a altres camps, incloent-hi les Ciències Ambientals. Scrum es basa en principis fonamentals, com la col·laboració, la transparència, la inspecció i l’adaptació, que poden ser valuosos en la gestió de projectes ambientals.

En adoptar Scrum, els ambientòlegs i ambientòlogues poden beneficiar-se del seu enfocament iteratiu i incremental, on els projectes es divideixen en cicles de treball anomenats “sprints”. Això permet una major flexibilitat i la capacitat de respondre ràpidament a les necessitats canviant del projecte. A més, Scrum fomenta la col·laboració activa entre els membres de l’equip i promou la transparència i la comunicació constant, la qual cosa ajuda a evitar problemes de coordinació i maximitza l’eficiència en la implementació de solucions.

Aprendre sobre Agilitat i Scrum brinda en aquest camp eines pràctiques i estructures organitzatives que permeten ser més efectius a la feina. Proporciona un marc de treball clar que facilita la planificació, el seguiment i l’adaptació contínua dels projectes. A més, promou la col·laboració entre diferents disciplines i equips, la qual cosa enriqueix la qualitat de les solucions proposades.
En resum, en un camp tan dinàmic i complex com el sector del medi ambient i la sostenibilitat, aprendre sobre Agilitat i el mètode Scrum és essencial per maximitzar l’eficiència i l’efectivitat en la gestió de projectes ambientals. L’Agilitat ens permet adaptar-nos ràpidament als canvis i la complexitat, mentre que Scrum proporciona una estructura organitzativa efectiva i promou la col·laboració activa. En adoptar aquestes metodologies, els ambientòlegs podran enfrontar els reptes ambientals amb més agilitat, eficiència i èxit.