Els estudis

ESTUDIS_optim

Estudis en Ciències Ambientals

La creixent sensibilització de la societat vers les situacions de degradació ambiental causades per l’activitat humana ha donat lloc al fet que, tant des de l’administració pública com des de l’empresa privada, es dediquin cada vegada més esforços per buscar solucions a aquesta problemàtica.

És per aquest motiu, doncs, que cal disposar de personal qualificat, format amb una capacitat de visió àmplia, que sàpiga trobar l’orientació precisa per a la resolució dels problemes ambientals i que coordini i complementi el treball dels especialistes en diferents àrees específiques.

Els estudis en Ciències Ambientals, molt joves al nostre país, tenen molta tradició en altres països, com els Estats Units, Holanda o el Regne Unit. El model de grau present en les universitats catalanes que imparteixen aquests estudis, amb el qual es vol crear un professional capaç d’integrar els coneixements de les diferents disciplines que conformen les ciències ambientals, va ser pres de la universitat californiana de Berkeley.

El grau

El grau té per objectiu crear experts/as en el coneixement de les relacions entre les activitats humanes i el medi físic i biològic, en les seves implicacions socioeconòmiques, i en les aplicacions tecnològiques per a la prevenció i correcció dels problemes ambientals.

Els ambientòlegs/es han de tenir la capacitat d’encarregar, realitzar, coordinar o avaluar estudis relacionats amb els recursos naturals, amb les implicacions ambientals de les activitats econòmiques, i amb les estratègies d’actuació en general que han de permetre l’assoliment d’un desenvolupament més sostenible.

El seu desenvolupament professional ha de dirigir-se a la recerca, l’assessorament i la gestió, tant del sector públic com del privat.

* La Resolució de 14 de setembre de 2015, de la Direcció general de Política Universitària, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 4 de setembre de 2015, determina que el títol oficial universitari de Llicenciat en Ciències Ambientals es correspon amb el nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior. Així mateix, indica que el nivell 3 de MECES es correspon amb el nivell 7 del Marc Europeu de Qualificacions. Si vols sol·licitar un certificat de correspondència ho haureu de fer accedint a aquesta pàgina web(més informació)

Els plans d’estudi

Els coneixements amplis de què ha de disposar el llicenciat/da o graduat/da en ciències ambientals requereixen la participació de moltes disciplines diferents en la composició de les assignatures.

Així com les estratègies cap al desenvolupament sostenible impliquen opcions on coexisteixen les esferes ambiental, social i tecnològica, les ciències ambientals tenen l’àmbit d’estudi en la intersecció dels coneixements sobre el medi físic i biològic, el medi empresarial i tecnològic, i el medi social i macroeconòmic.

Per donar resposta a les diferents necessitats que creen els problemes ambientals, el grau s’estructura en tres itineraris que condensen els camps d’interès dels estudiants:

  • Anàlisi ambiental: disciplines orientades al coneixement profund del medi físic i biològic, que permeten fer-ne una avaluació i control.
  • Gestió ambiental: recull els coneixements importants per a una bona comprensió del medi social i econòmic, i les sinèrgies que es poden establir per ordenar-ne el desenvolupament cap a models més sostenibles.
  • Tecnologia ambiental: concentra l’interès cap al coneixement de les aplicacions tecnològiques útils per a la prevenció i correcció dels impactes ambientals, per tal de poder escollir en cada cas les opcions tecnològiques més eficients.

Aquestes assignatures troben un fil conductor en les assignatures d’aplicació pràctica al món real: el “Projecte” i les “Pràctiques en Institucions i Empreses”. La primera, de caràcter obligatori, permet a l’estudiant integrar els coneixements adquirits al llarg del grau en una aplicació pràctica que requereix de tots ells per poder ser resolta. La segona, de caire optatiu, permet, a més, el contacte amb la idiosincràsia del món empresarial o institucional, més enllà de la universitat.

On estudiar?

Accediu al Mapa d’Universitats on s’imparteixen els estudis de Ciències Ambientals a nivell estatal, elaborat per la Coordinadora Estatal de Ciències Ambientals.

Universitats que ofereixen el grau a Catalunya: