Política de privacitat

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable: COL·LEGI D’AMBIENTÒLEGS DE CATALUNYA – COAMB (endavant “COAMB ”).

CIF: G63594873

Contacte del Delegat de Protecció de Dades: rgpd@coamb.cat

Finalitat: la finalitat principal de poder prestar els serveis professionals oferts pel Responsable del Tractament; així com la gestió de la pròpia activitat i la seva promoció comercial. Igualment, i per tractar-se d’una entitat semipública de dret, es pot veure fonamentat en l’exercici d’una missió d’interès públic.

Legitimacions: Consentiment  inequívoc, obligacions legals, acompliment d’una missió d’interès públic, execució de les obligacions derivades d’un contracte i interès legítim.

Destinataris: No cedim les seves dades a tercers; excepte per imperatiu legal; i/o sia necessari per a l’execució de l’encàrrec per un col·laborador.

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional de la política de protecció de dades.

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

 • Identitat: COL·LEGI D’AMBIENTÒLEGS DE CATALUNYA – COAMB (endavant “COAMB ”).
 • CIF: G63594873
 • Adreça postal: Carrer Casp, núm. 130, planta baixa, despatx 2, 08013, Barcelona, Espanya.
 • Telèfon: +34 93 304 21 09
 • Contacte del Delegat de Protecció de Dades:rgpd@coamb.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A COAMB  tractem la informació que ens faciliteu amb la finalitat principal de poder prestar els serveis professionals oferts pel Responsable del Tractament; així com la gestió de la pròpia activitat, l’exercici de la missió pública que té encomanada per ordenar, representar i defensar l’activitat professional i la seva promoció comercial.

Les finalitats principals per les que podem tractar les seves dades – que es podran revisar al Registre d’Activitats del Tractament disponible en aquest enllaç– , ja sigui per complir amb obligacions legals, obligacions estatutàries, execució de contracte, acompliment de missió de caràcter públic, interessos legítims o en base al seu consentiment, són la gestió de les dades relatives a:

 • La gestió de la seva incorporació al collegi com a persona col·legiada, i per a l’exercici dels drets i compliment de les obligacions que es derivin d’aquesta incorporació.
 • La gestió de compliment d’aquelles potestats públiques fonamentalment d’identificació dels socis exigits en l’art. 8.4 de la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals.
 • L’execució, gestió i administració dels serveis que COAMB ofereix als seus collegiats, adherits o clients.
 • Enviament d’informació d’interès collegial, promocions, ofertes, propostes, i especialment dels serveis que COAMB posa a disposició de les persones.
 • La gestió i organització d’activitats, realització de tallers i sessions divulgatives o formatives.
 • La gestió deontològica, la relativa a queixes, denúncies, i sancions professionals.
 • Gestió de les candidatures que es puguin rebre per cobrir eventuals vacants, sigui per demanda o per autoaportació, amb independència de la vinculació que es pugui derivar amb l’
 • La realització de tots els procediments necessaris per al control i gestió del registre d’entrada i sortida de documents i distribució de la documentació als departaments corresponents.
 • Gestió dels usuaris que accedeixin a la/-es web/-s de l’entitat així com dels perfils a l’entorn digital; com també dels comentaris, demandes, consultes o per donar resposta a les qüestions plantejades als formularis de contacte.
 • Gestió de proveïdors pel manteniment de la relació comercial, les obligacions legals i realització d’encà
 • La gestió de la borsa de treball.
 • La gestió i control de les dades de l’arxiu històric del collegi.
 • La gestió i comunicació a la corredoria i a la companyia d’assegurances de tot el referent a la pòlissa collectiva, i gestió administrativa de la seva negociació i contractació.
 • L’elaboració d’estudisrelacionats amb la professió i/o amb les matèries vinculades amb les ciències ambientals.
 • L’organització, comunicació i celebració d’esdeveniments, fires, premis i similars.
 • La gestió relacionada amb les revistes, newsletters, comunicacions i publicacions, i la seva recepció per part de les persones subscrites.
 • La gestió de les dades derivades de queixes, reclamacions i suggeriments, amb la finalitat de millorar els serveis i l’atenció a les persones, i la consideració del collectiu.
 • I en definitiva, per resoldre totes aquelles qüestions que li siguin sotmeses.

L’informem que per als tractaments que requereixen del seu consentiment i per tant, tractaments de dades que no siguin necessaris per donar compliment a obligacions contractuals o legals, per garantir interessos públics, vitals o legals o per tractar les dades en base a interessos legítims de COAMB  degudament ponderats per no vulnerar drets i llibertats dels interessats, els afectats, en qualsevol moment poden modular i revocar el consentiment per a aquests tractaments, com per exemple comunicacions de serveis comercials o activitats; o demanar més informació enviant un correu a rgpd@coamb.cat . No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil sense el seu consentiment previ i informat en els casos que la base de legitimació sigui el seu consentiment.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Segons la normativa de protecció de dades, les dades personals es conservaran fins que siguin necessàries per la finalitat del tractament i posteriorment es conservaran degudament bloquejades  mentre siguin necessàries, a disposició exclusiva de les Autoritats i/o les Administracions Públiques competents, per poder atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament fins finalitzar els terminis de prescripcions legals establerts en la normativa vigent. Igualment es poden preveure d’altres terminis diferents que es veuen reflectits al Registre dActivitats del Tractament que té a la seva disposició en aquest enllaç.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base de legitimació per al tractament de les seves dades es fonamenta en la necessitat dexecutar un contracte, acord i/o condicions d’accés a serveis contractats. La base de legitimació per al tractament de les seves dades per a la finalitat d’enviar-li informació d’activitats, serveis, esdeveniments o d’altres de caire comercial de COAMB  que puguin ser del seu interès i que no sigui necessari per donar compliment a obligacions contractuals o legals, per garantir interessos públics, vitals o legals o per tractar les dades en base a interessos legítims de COAMB  degudament ponderats per no vulnerar drets i llibertats dels interessats, és l’aportació del consentiment. Igualment en el supòsit de tractament de dades sensibles, aquest consentiment serà recollit de forma explícita, per escrit i amb informació prèvia suficient. En qualsevol cas, podrà retirar aquest consentiment en exercici dels seus drets.

Quins són els destinataris de les seves dades?

Les dades seran cedides a terceres persones quan:

 • sigui necessari per complir amb obligacions legals;
 • es faci en compliment d’una obligació legal;
 • es faci en interès legítim i ponderat del Responsable;
 • es realitzi a proveïdors i collaboradors i sia necessària per a la prestació del/-s servei/-s executats; i/o per la correcta gestió administrativa del mateix o del Responsable.

Informació Íntegre

Disposa de tota la informació detallada – tant pel que fa a les categories de dades, finalitats, bases de legitimació, destinataris, cessions, transferències internacionals de dades, etc…- dels tractaments que realitzem a COAMB al nostre Registre d’Activitats del Tractament que té a la seva disposició en aquest enllaç.

Transferències Internacional de dades

Es voluntat de l’Entitat que no es produeixi cap mena de transferència internacional de dades. No obstant això, i degut a l’auge de recursos tecnològics generalitzats cap la possibilitat de que aquestes puguin acabar esdevenint-se.

Per tant, es podria arribar a donar el cas de transferir la informació personal que recollim sobre vostè a països diferents de país en el qual la informació originalment es va recollir. Aquests països poden no tenir les mateixes lleis de protecció de dades que el país en el qual ha proporcionat inicialment la informació. Quan transferim la seva informació a altres països, la protegirem com es descriu en aquesta Política de Privadesa i aquestes transferències compliran amb la llei aplicable. Els països als quals podem transferir les dades personals que recollim sobre vostè poden estar:

 • Dins de la Unió Europea
 • Fora de la Unió Europea

Quan transferim dades personals des de la Unió Europea a països o organitzacions internacionals que es troben fora de la Unió Europea, la transferència es realitza sobre la base de:

 1. Decisió d’adequació de la Comissió Europea;
 2. En absència d’una decisió d’adequació, altres motius legalment permesos, com ara: (a) instrument jurídicament vinculant i executable entre autoritats o organismes públics; (B) normes corporatives vinculants; (C) clàusules estàndard de protecció de dades (anteriorment anomenades clàusules model) adoptades per la Comissió, etc.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

– Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a COAMB  estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.

– Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

– En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions; i/o la correcta limitació en el tractament.

– En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.  COAMB  deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

– Els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport automatitzat a un altre responsable en els supòsits de tractaments que permet el RGPD.

– Al moment de la supressió de les dades, únicament les conservarem bloquejades en compliment d’obligacions legals; fins a l’efectiva destrucció / eliminació.

– Sens perjudici del exercici dels seus dret davant el Responsable de Tractament, també pot presentar una reclamació davant una autoritat de control competent, tal com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, https://apdcat.gencat.cat/ca/inici; o bé l’Agencia Española de Protección de Datos, https://www.aepd.es/.

Les dades que ha facilitat es tractaran per COAMB  d’acord amb les finalitats descrites en aquest document, i en aquest sentit se l’informa que podrà exercir, els seus drets d’accés, rectificació o supressió, o la limitació al seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de la dades a la següent adreça de correu electrònic rgpd@coamb.cat; aportant acreditació de la seva identitat mitjançant document oficial que l’acrediti i/o per signatura digital.

 

Versió i Canvis en aquesta Política de Privacitat

COAMB  es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat d’acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Autoritat de Control competent.

Aquesta Política de Privacitat va ser actualitzada el dia 15 de juliol de 2021 per seguir conforme al Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD); i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.