La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 27, Abril de 2018
Objectius de Desenvolupament Sostenible

El setembre de 2015 els líders mundials van adoptar els disset Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en els quals es basa l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i que inclouen 169 fites per assolir abans del 2030. A grans trets, la seva finalitat és prou coneguda: eradicar la pobresa, protegir el planteta i assegurar la prosperitat per a tots, fent front així als problemes més greus que impedeixen el desenvolupament humà mundial sostenible.

Els ODS són una nova gran oportunitat que té el seu precedent en els vuit Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) que es van fixar l’any 2000 per assolir el 2015 i que tot i que en el seu moment van ser criticats per alguns per generalistes i massa ambiciosos, van ser un primer pas per establir objectius amb unes fites avaluables per a les tradicionals bones intencions de ‘fer un món millor’. Gràcies als ODM s’han aconseguit alguns èxits: s’han reduït les taxes de pobresa; s’ha augmentat l’ensenyament a primària i la igualtat entre nens i nenes que hi accedeixen; s’ha reduït la mortalitat infantil; s’ha reduït la mortalitat materna; s’han reduït les infeccions per VIH i malalties greus; s’ha augmentat l’accés a aigua potable, entre d’altres.

Entre les fites incomplertes dels ODM ens fixem en les que feien referència a l’objectiu 7 “Garantir la Sostenibilitat del Medi Ambient”. En aquest cas, no sembla que s’hagi avançat massa en les principals qüestions que s’abordaven: pèrdua de recursos naturals, canvi climàtic, conservació d’hàbitats i biodiversitat, sobreexplotació de la pesca o les condicions d’habitabilitat dels barris urbans marginals.

En els ODS les qüestions ambientals s’han plantejat com a part indivisible dels tres pilars del desenvolupament sostenible (ambiental, social i econòmic) i aquest enfocament molt més adient fa que l’aspecte ambiental es trobi integrat en la majoria dels disset ODS i de les seves fites. És clarament present en els següents objectius: 3. Salut i benestar; 6. Aigua neta i sanejament; 7. Energia assequible i no contaminant; 8. Treball decent i creixement econòmic; 9. Indústria, innovació i infraestructura; 11. Ciutats i comunitats sostenibles; 12. Producció i consum responsables; 13. Acció pel clima; 14. Vida submarina; 15. Vida d’ecosistemes terrestres.

A diferència dels ODM, que s’havien centrat sobretot en els països en vies de desenvolupament per ser els que pateixen els problemes més greus, els ODS afecten clarament a tots els països, entenent que es tracta de problemes globals i que les causes dels problemes més greus poden trobar-se en països que no els pateixen directament. L’experiència prèvia dels ODM hauria de servir per no caure en els mateixos errors a l’hora de fer front a les causes dels problemes.

En aquest sentit, a Catalunya ja s’ha començat a treballar per al desplegament dels ODS mitjançant l’elaboració del Pla Nacional per a la implementació de l'Agenda 2030. A més, la Comissió Interdepartamental creada per a aquesta finalitat s’haurà d’encarregar de fer-ne el seguiment. Els ODS també s’han començat a introduir en algunes Administracions locals, escoles i universitats catalanes.

Per tant, l’Agenda 2030 amb els ODS és una nova i gran oportunitat de comptar amb unes bones línies de treball actualitzades i globals per al desenvolupament sostenible que evidentment tenen el medi ambient com un dels seus pilars fonamentals. Per aquesta raó, els ODS haurien de ser integrats plenament a qualsevol estratègia de desenvolupament sostenible de la comunitat, l’àmbit educatiu, les Administracions i les empreses. I si es vol arribar al 2030 amb les fites assolides, la seva implementació s’hauria de dur a terme el més aviat possible i sense oblidar fer un bon seguiment.Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció