La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 19, Abril - juny de 2015
Dirk Glaesser
Director del Programa de Desenvolupament Sostenible del Turisme de l'Organització Mundial del Turisme (OMT)
'Tenim el repte de fer el compromís pel turisme sostenible més transparent'

Què és el turisme sostenible?

És aquell que té plenament en compte les repercussions actuals i futures, econòmiques, socials i ambientals, per satisfer les necessitats dels visitants, de la indústria, de l'entorn i de les comunitats amfitriones. Això implica fer un ús òptim dels recursos ambientals, respectar l’autenticitat sociocultural de les comunitats amfitriones, i garantir activitats econòmiques viables a llarg termini. Aquestes directrius s’apliquen a totes les formes de turisme en tots els tipus de destins, inclosos el turisme de masses i els diversos segments turístics.

Són molts els implicats, dels sectors públic i privat, i tots ells han de ser partícips dels objectius que han d’assolir les comunitats dels destins turístics. El desenvolupament sostenible del turisme requereix de la participació informada de tots els agents rellevants.

Quins són els impactes ambientals negatius del turisme que més us preocupen?

Cada destí turístic té reptes diferents: l’escassetat de recursos hídrics, la generació de residus, els impactes socials... Estem parlant d’una gran diversitat de persones, de diferents cultures, consumint en indrets molt diversos. Això introdueix una gran varietat de possibles problemes, i per això és molt important fer una bona anàlisi del destí i mesurar, en cada cas, els impactes per identificar els més significatius i poder prendre decisions a temps per corregir desenvolupaments inadequats. Hi ha dos conceptes que són clau per entendre i avaluar els impactes de l’activitat turística: la capacitat de càrrega del destí i el nivell de canvi acceptable. 

El turisme pot generar beneficis per al desenvolupament sostenible?

De fet, el turisme en sí mateix és beneficiós perquè el seu origen és el benefici que obté la persona recreant-se amb aquesta activitat. A més a més, el turisme és una manera de fer arribar a zones rurals possibilitats econòmiques que, per altres vies, serien difícils d’obtenir. I, a la vegada, és una manera d’atribuir valor a coses a les quals normalment no se’ls en dóna: cultura, preservació ambiental, parcs naturals...

El turisme ha pres molt de protagonisme dins de les polítiques d’acció global del programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) en els darrers anys. Per què?

A la conferència Rio+20 celebrada el 2012, els caps d’Estat van acordar posar en marxa el Marc Decennal de Programes sobre Models de Consum i Producció Sostenibles (o 10YFP per les seves sigles en anglès). Aquest nou marc inclou cinc programes, corresponents a cinc àrees prioritàries, entre elles: el turisme sostenible, incloent l’ecoturisme, que coordinem des de l’OMT.

Per quins motius el turisme té aquest paper prioritari?

És un sector que ha assolit una gran importància en les societats actuals. El creixement de l’activitat turística és enorme i, per tant, també ho és la responsabilitat del sector a l’hora de reenfocar la seva activitat cap a un ús responsable dels recursos i cap a la generació de beneficis socials i ambientals. Un altre motiu és que l’activitat turística pot ser una gran palanca per millorar. Quan una persona participa del turisme, per definició, està buscant una experiència diferent. Aquest factor pot ser clau per fomentar canvis en la manera de consumir i en la manera de produir, traslladant aquests canvis a la seva vida quotidiana. El 2012, per primera vegada, es van assolir 1.000 milions d’arribades turístiques anuals a nivell mundial. Mil milions de turistes són mil milions d’oportunitats per al canvi.

Quins són els principals objectius del Programa de Turisme Sostenible del 10YPF que vostès lideren des de l’OMT?

El principal objectiu és accelerar el canvi cap a patrons de consum i producció més sostenibles dins del sector, per minimitzar els impactes negatius del turisme i desvincular l’augment de l’activitat turística del consum creixent de recursos. No podem continuar produint de la forma com ho estem fent ara. Per aconseguir-ho, cal millorar la forma com mesurem el consum de recursos, disseminar bones pràctiques per accelerar el procés de canvi i iniciar accions de millora allà on siguin necessàries.

Quines indicacions donaria a les empreses del sector turístic per millorar les seves pràctiques en la línia dels objectius de turisme sostenible?

En general, hem observat molt de compromís i bones pràctiques per part del sector. A nivell local existeixen moltes empreses que actuen de manera responsable, però és difícil agregar aquestes activitats i fer visibles les seves conseqüències. Tenim el repte de fer el compromís pel turisme sostenible més transparent i, alhora, d’ajudar a fer arribar aquesta informació al consumidor.

El turista que vol una experiència més autèntica i responsable ha de tenir la seguretat que amb la seva compra està recolzant les fites del desenvolupament sostenible i contribuint a preservar aquell indret. En aquest sentit, el desenvolupament de les tecnologies de la informació ens ofereixen un gran potencial.

A l’altra banda hi ha els consumidors, els turistes. Com poden contribuir ells als objectius del turisme sostenible a l’hora de planificar els seus viatges?

No és fàcil. Si bé els consumidors tenen interès, també tenen grans dificultats per veure el compromís que hi ha a l’altra banda. Per això cal recolzar la iniciativa del Global Sustainable Tourism Council (GSTC), que facilita criteris i esquemes de certificació per fer visibles els diferents nivells de compromís, tant dels destins turístics com dels establiments i operadors turístics en general.

Quins criteris han de prendre els gestors públics per facilitar l’activitat turística sostenible?

De fet, la resposta a les darreres tres preguntes està estretament vinculada. En termes d’economia de la informació, el producte turístic és molt complex, perquè és un producte basat en la confiança. Quan prenem la decisió de comprar unes vacances, el resultat, el consum, es produirà, per definició, en el futur i en un indret diferent.

Partint d’aquesta consideració, podem respondre les tres darrers preguntes que planteges. Què han de fer els productors, què han de fer els consumidors i què han de fer els responsables del sector públic? Reduir el risc que els consumidors prenguin decisions no prou ben informades. 

Com?

Una manera d’aconseguir-ho són les certificacions, una altra manera és el foment de la transparència i els mecanismes de retroalimentació. Avui en dia, els turistes poden compartir opinions sobre la seva experiència gairebé a l’instant, gràcies a Internet. Això és molt valuós. D’aquesta manera reduïm el dilema del producte turístic i millorem la qualitat de l’experiència turística i reforcem el compromís de les persones que produeixen de forma responsable i sostenible.

Urbanitzacions de blocs d’apartaments a primera línia de mar com podem trobar en alguns trams de la costa Mediterrània o un viatge a una illa paradisíaca allotjats en una cabana aïllada, quina és millor opció? Quina és més sostenible?

Tant el turisme de masses com les experiències individuals en zones remotes en contacte amb poblacions indígenes tenen la seva raó de ser. El que és important és tenir mecanismes per analitzar contínuament i mesurar l’ús dels recursos associats a una pernoctació o arribada turística, i amb les evidències obtingudes poder prendre decisions per corregir cap a allò desitjat.

A la OMT treballem des dels anys noranta desenvolupant indicadors de desenvolupament sostenible de l’activitat turística. La nostra missió és millorar la mesura dels impactes del turisme més enllà de les mesures purament econòmiques, per posar a disposició de les parts interessades mètodes d’avaluació que afavoreixin el creixement del sector de forma sostenible. Hem publicat més de 500 indicadors que, depenent de l’indret, s’aplicaran per mesurar els impactes de manera constant any rere any. Ara mateix, el repte està en aconseguir mesurar més sovint.

Com valora la situació a Espanya?

Espanya és un líder mundial en l’ús del turisme com una força per al desenvolupament del país. Molts altres països han après de l’experiència espanyola. La forma com s’esdevé el turisme a Espanya és única: hi ha la necessitat constant de desenvolupar formes de creixement de l’activitat turística, cercant alhora la resiliència.

Podries donar-nos alguns exemples de destins o activitats turístiques que podrien ser un exemple a seguir en termes de desenvolupament sostenible?

No, perquè precisament cal diversificar models. El turista no vol rèpliques d’experiències similars, vol un producte turístic autèntic. No hi ha conceptes que puguem copiar, però n’hi ha que ens poden servir d’inspiració. El que cal és que es donin els mecanismes que permetin al sector mantenir-se en permanent innovació. La sostenibilitat és un procés continu.


Dirk Glaesser és el Director del Programa de Desenvolupament Sostenible del Turisme de l'Organització Mundial del Turisme (OMT). El Programa s'ocupa de la generació de beneficis socials, econòmics i culturals per a les comunitats receptores com a resultat del desenvolupament sostenible del turisme, amb les mínimes conseqüències negatives per als entorns naturals i socioculturals. Glaesser supervisa també la Unitat d’Assessorament sobre Turisme i Biodiversitat, amb seu a Bonn (Alemanya). Es va doctorar a la Universitat de Lüneburg (Alemanya) i va obtenir el premi científic de la ITB pel seu treball sobre la gestió de crisi. És autor de nombroses publicacions, traduïdes a diversos idiomes. Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció