La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Editorial

Reduir la contaminació de l'aire que respirem és, sens dubte, un dels principals reptes ambientals de les nostres ciutats i territoris. Barcelona i Madrid, igual que moltes altres ciutats europees, superen de forma sistemàtica els límits permesos per la normativa europea en termes de partícules en suspensió (material particulat o PM) i/o de diòxid de nitrogen; mentre que els episodis de pol·lució per ozó es repeteixen any rere any.Entrevista
Xavier Querol - Director de l'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua, CSIC


Assumpta Farran - Directora general de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya


Opinió
David Rojas-Rueda - Investigador del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL)

La contaminació atmosfèrica és uns dels factors ambientals més comunament associats als impactes negatius sobre la salut. Això es deu, principalment, als elevats nivells de contaminació en àrees urbanes i al creixent nombre de publicacions científiques sobre contaminació de l'aire que es publiquen any rere any.Dr. Enric Aulí i Mellado - Director de Serveis d'Intervenció, Innovació i Qualitat Mediambiental de l'Ajuntament de Barcelona

Des que la Comunitat Europea va abaixar els nivells permesos de qualitat de l’aire, Barcelona, com gairebé totes les grans ciutats europees, supera els esmentats valors pel que fa als òxids de nitrogen. Durant uns anys també va superar els nivells de PM10, però les accions correctores preses ja han solucionat aquest problema. Cal recordar que l’objectiu final és el de protegir la salut humana i que, per tant, els nivells han anat sent i seran cada cop més restrictius, ja que “l’efecte zero” sobre la salut no existeix. Francesc Baró - Ambientòleg i investigador de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA)

Els ecosistemes naturals i semi-naturals proporcionen un conjunt de serveis que contribueixen al benestar humà a diferents nivells: salut, seguretat, necessitats bàsiques i bones relacions socials. Segons l’Avaluació dels Ecosistemes del Mil·lenni que es va publicar l’any 2003., aquests serveis, denominats serveis ecosistèmics, ambientals o ecològics (ecosystem services), es poden agrupar en quatre grans categories.Barend L. van Drooge - Investigador a l'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA-CSIC)

La qualitat de l’aire ve definida per uns valors límit de diversos compostos químics que, si se sobrepassen, poden perjudicar la salut de la població humana i d’altres espècies animals i vegetals. És clar que decidir quina qualitat d’aire és acceptable és una decisió política. Marc Rico - Ambientòleg i tècnic a l'Agència de Salut Pública de Barcelona

La vigilància i avaluació de la qualitat del medi en general, sigui des de les diferents administracions o des del sector privat, és un dels camps més relacionats amb la formació en Ciències Ambientals. Tanmateix, en un camp tan ampli com aquest, compartim nínxol professional amb d’altres especialitatsJosé Mª Baldasano - Catedràtic d'Enginyeria Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya

Segons les conclusions d’un informe publicat recentment per l’Organització Mundial de la Salut, hi ha nova informació científica que corrobora, de forma clara, els efectes adversos sobre la salut causats pels nivells actuals de contaminació atmosfèrica d’ozó, diòxid de nitrogen i partícules a Europa. Notícies

Espanya preveu tenir enllestit el marc normatiu estatal per crear zones de baixa emissió el 2015

Molts indrets de Catalunya superen àmpliament els valors objectiu d’ozó troposfèric per a la salut que marca la Unió Europea

El Pla preveu la inclusió de criteris de qualitat de l’aire en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica

La Unió Europea revisarà les polítiques sobre contaminació atmosfèrica

El cicle organitzat pel COAMB i l’ACCA pretén fomentar el debat sobre com afrontar els principals reptes ambientals i territorials del país

La mesura pretén reduir la concentració d’òxids de nitrogen mitjançant la incorporació d’additius a l’aigua de neteja

Webs

Més webs
Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció