La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Editorial

La gran quantitat de residus que generem ha esdevingut un problema a gran escala. Segons dades de l’Agència de Residus de Catalunya, cada català en produeix una mitjana de 1,48 quilograms per dia, i només a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, durant l’any 2010 es varen generar més d’un milió i mig de tones de residus municipals.Entrevista
Olivier de Clercq - Secretari General d'ACR+ (Association of Cities and Regions for Recycling and Sustainable Resource Management)


Opinió
David Font Vivanco i Dr. Ignasi Puig Ventosa - Ambientòleg i investigador doctorand a l'Institut de Ciències Ambientals de la Universitat de Leiden, Holanda i Doctor en Ciències Ambientals i responsable de projectes a ENT Medi Ambient i Gestió

Les administracions públiques disposen de tot un ventall d’eines de caràcter normatiu, comunicatiu i econòmic per avançar vers la prevenció, sent els instruments econòmics ―especialment els de tipus fiscal― una opció que disposa de molt potencial i que, a dia d’avui, es troba encara poc explorada.Víctor Mitjans i Mercè Girona - Cap d'estudis de la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable i Presidenta de la Fundació de la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable

En el debat sobre els envasos i el malbaratament alimentari que s'està donant en els darrers anys, sempre es tendeix a destacar el paper que tenen els envasos en tant que garants de la preservació de la qualitat dels aliments. Així, i especialment des de la indústria agroalimentària, es remarca que l'impacte ambiental de la producció i distribució dels aliments continguts en un envàs és molt més elevat que la de l'envàs en sí.Àlex Piñol - Tècnic de Secció de Prevenció de Residus de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

La crisi econòmica que estem patint actualment té un impacte positiu pel que fa a la reducció de la generació de residus ja que, en el context actual, la producció de residus ha disminuït. Catalunya ha passat d’una ràtio de 1,53 kg per habitant i dia de residus el 2010 a 1,48 kg per habitant i dia el 2011. Aquesta disminució és deguda en bona part a la crisi, però de ben segur que d’alguna manera han influït totes les accions de prevenció de residus que s’estan duent a terme arreu del territori. Unes accions que s’han de continuar promovent per poder desacoblar l’augment de la qualitat de vida de l’increment de la generació de residus.Virgínia Vallvé - Tècnica medi ambient de l'Ajuntament de Cornellà

Acabem de conèixer, a través del setè Estudi d'inserció laboral i conjuntura de mercat de l'ambientòleg (COAMB, 2012), que de nou el sector dels residus és el que ofereix una major ocupació laboral als ambientòlegs. L’enquesta no permet destriar els professionals que treballen en prevenció dels que es dediquen a la recollida o al tractament de residus, ja siguin municipals, industrials o de la construcció; però és ben cert que el sector dels residus, independentment de l’àmbit concret o la seva tipologia, ens ofereix moltes i variades sortides professionals.Gemma Nohales, Montse Masanas i Alicia Grima - Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona

Les estratègies competitives dels pobles i ciutats han de tenir com un dels seus objectius principals afavorir aquelles activitats que millorin l'eficiència en els fluxos metabòlics i, en particular, les que promoguin el consum responsable i la reducció dels residus generats, donant així compliment a la vigent jerarquia de gestió.Paco Muñoz - Oficina de Medi Ambient de la Universitat Autònoma de Barcelona

El 32% dels residus municipals generats a Catalunya són fracció orgànica (FORM), bàsicament restes alimentàries. La mescla de la FORM amb la resta de residus reciclables dificulta la seva recuperació, incrementa la lixiviació en els abocadors, requereix més energia en les plantes de tractament de residus i emet més contaminants.Notícies

Cada europeu consumeix 15 tones de matèries primeres i genera 5 tones de residus a l’any

En l’edició del 2011 es van dur a terme 7035 accions de sensibilització en 32 països

Els resultats obtinguts permetran aplicar millores en el sistema de gestió i oferir informacions molt més precises sobre la situació actual

La col·laboració entre la Mancomunitat de Pamplona i el Banc d’Aliments navarrès va permetre distribuir 229 tones d’aliments que haurien acabat a les escombraries

El prevenció del malbaratament alimentari en serà un dels eixos de treball

La tendència de la recollida selectiva continua sent positiva tot i l’increment moderat respecte anys anteriors

Aquests guardons pretenen reconèixer la trajectòria dels estudis i premiar les millors iniciatives ambientals.

Documentació
Agència de Residus de Catalunya – Novembre 2010


Agència de Residus de Catalunya – Novembre 2008Més documents
Webs

Més webs
Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció