La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 19, Abril - juny de 2015
Xavier Suñol - Responsable de Projectes Estratègics de la Direcció de Turisme de l'Ajuntament Barcelona
Barcelona, ciutat compromesa amb el turisme responsable i sostenible

En les darreres dècades, Barcelona ha esdevingut una de les principals destinacions turístiques europees. L’aposta pel desenvolupament d’un turisme sostenible i responsable és un repte ineludible per preservar la identitat i la qualitat de vida urbanes, i assegurar, alhora, el futur de la competitivitat turística.

Des del 2000, Barcelona ha viscut un creixement progressiu i continuat de l’oferta i la demanda turística. La crisi econòmica va suposar una lleugera davallada en el nombre de turistes al 2008 que, ben aviat, es va redreçar a l’alça. Enguany, s’han tornat a batre les estadístiques i s’han superat els 7,8 milions anuals de turistes allotjats en hotel. S’estima que, en l’actualitat, la ciutat rep més de 27 milions de visitants, dels quals la meitat hi pernocten.

És en aquest context, caracteritzat per un desenvolupament accelerat i una alta concentració territorial de l’activitat turística, que l’any 2008 s’inicia un procés de reflexió sobre el turisme i la ciutat que es concreta en el Pla Estratègic de Turisme de la ciutat de Barcelona 2010-2015.

Un dels principis inspiradors del Pla Estratègic és l’aposta pel desenvolupament d’un turisme sostenible a nivell econòmic, social i ambiental. Així mateix, el Pla Estratègic posa de manifest la necessitat de gestionar i ordenar les externalitats que genera el turisme, especialment els problemes derivats de la massificació i els processos de transformació urbana. La proposta estratègica del Pla fa evident que el model de ciutat i el model turístic no han de contradir-se, sinó complementar-se.

A finals del 2010, Barcelona signa la Carta del Turisme Responsable i, l’any següent, la ciutat  esdevé la primera destinació urbana amb certificació de turisme responsable Biosphere, emesa per l’Institut de Turisme Responsable (ITR); una entitat reconeguda pel Global Sustainable Tourism Council (GSTC), l’organisme internacional que estableix els criteris globals de turisme sostenible. El GSTC compta amb el suport de l’Organització Mundial del Turisme (UNWTO)i el Programa de Medi Ambient de les Nacions Unides (UNEP).

Els criteris globals de turisme sostenible consisteixen, bàsicament, en demostrar una gestió sostenible maximitzant els beneficis econòmics i socials per a les comunitats locals i els beneficis sobre el patrimoni cultural i el medi ambient; i minimitzant i reduint al màxim els impactes negatius que genera l’activitat turística.

Amb la implantació de la certificació Biosphere es fa evident la necessitat de treballar en base a un concepte global, integrador i transversal de sostenibilitat turística. Això comporta necessàriament incorporar en el procés tant les diferents àrees de gestió municipal com el conjunt d’agents, institucions i entitats implicats.

En aquest sentit, el desembre del 2012 el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat va incloure una línia d’acció en relació al turisme: ‘avançar cap a un turisme sostenible en equilibri amb el territori i que reverteixi positivament en la comunitat local. Aconseguir la corresponsabilització de les institucions, la indústria turística i els visitants en l’ús eficient dels recursos naturals, el manteniment de la qualitat ambiental i la preservació del patrimoni cultural material i immaterial’.

El Consorci Turisme de Barcelona, l’organisme responsable de la promoció turística, va crear al 2012 el Programa Barcelona Sustainable Tourism (BST). El seu objectiu és posar a l'abast dels visitants productes i serveis turístics que els permetin gaudir de la ciutat d'una manera sostenible. El BST compta amb la participació d’un conjunt d’empreses compromeses amb la sostenibilitat de la seva oferta: allotjaments amb sensibilitat ambiental i social, hotels amb certificacions reconegudes, espais i serveis especialitzats en l’organització d’esdeveniments sostenibles, visites a la ciutat, restaurants i mitjans de transport sostenible.

Són nombroses les trobades internacionals que s’han dut a terme en la nostra ciutat. Podem assenyalar la 7ª Conferència Internacional sobre Turisme Responsable en Destinacions celebrada l’octubre de 2013, organitzada per The International Centre for Responsible Tourism (ICRT) amb la col·laboració de l’Observatori de Turisme Responsable de l’Escola de Turisme Sant Ignasi. Les conclusions extretes sota el lema «millors llocs per viure, millors llocs per visitar» queden recollides en el document "La visió del turisme responsable a Catalunya 2020: la declaració de Barcelona". 

En els darrers mesos, s’ha intensificat el debat ciutadà sobre el model turístic i es planteja la necessitat d’establir les bases per a un nou pacte local per a la gestió i la promoció d’un turisme responsable i sostenible, com a punt de partida per a la revisió i l’actualització del Pla Estratègic de Turisme. Es tracta d’avançar en la millora de l’encaix del turisme en la ciutat continuant, amb més intensitat si cal, amb el desplegament de totes aquelles mesures que tinguin com a objectiu maximitzar els beneficis del turisme i minimitzar els seus efectes negatius.

En definitiva, la millora de la qualitat de vida dels residents i, alhora, la millora de l’experiència de les persones que ens visiten són les fites d’un desenvolupament sostenible del turisme. 

Xavier Suñol Ferrer, historiador, treballa a l'Ajuntament de Barcelona, on ha exercit diverses responsabilitats, especialment en les àrees de cultura, gestió de serveis personals i planificació estratègica. 

Des de finals del 2007 desenvolupa la seva activitat professional en l'àmbit turístic, primer en el Pla Estratègic de Turisme de la ciutat de Barcelona i, en l’actualitat, en la Direcció de Turisme de l'Àrea d'Economia, Empresa i Ocupació. 
Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció