La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 21, setembre-desembre de 2015
Carles Castell i Francesc Baró - Diputació de Barcelona i ICTA-UAB
Integrant el marc de serveis dels ecosistemes a la planificació territorial a través de la seva cartografia

Un dels principals reptes als quals s’enfronta el marc conceptual dels serveis dels ecosistemes (o serveis ecosistèmics) és la seva integració o aplicació en processos reals de planificació, gestió o de presa de decisions en general.

La cartografia de serveis dels ecosistemes és un element clau per a aquesta integració, ja que permet donar suport a una gran varietat de contextos de presa de decisió, des de la comunicació o conscienciació del valor dels ecosistemes fins a la seva planificació territorial i conservació. A nivell europeu, per exemple, l’Estratègia de la UE sobre la biodiversitat fins el 2020 especifica que els Estats membres avaluaran i cartografiaran l’estat dels serveis dels ecosistemes en els seus territoris nacionals com una acció de suport per assolir el manteniment i restauració dels ecosistemes i els seus serveis (objectiu 2 de l’Estratègia).

La cartografia de serveis dels ecosistemes permet visualitzar que els serveis ecosistèmics són territorialment variables, i per tant identificar àrees clau de provisió de serveis (també anomenades infraestructures verdes) per a la seva gestió sostenible, així com avaluar possibles sinèrgies o conflictes entre múltiples serveis.

La Diputació de Barcelona, a través d’un conveni de col·laboració amb l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), va iniciar l’any 2013 el desenvolupament i cartografia d’un sistema d’indicadors dels serveis dels ecosistemes proporcionats al territori de la província de Barcelona en el marc del Sistema d’Informació Territorial de la Xarxa d’Espais Lliures (SITxell). El SITxell és un projecte d’anàlisi territorial, estructurat a partir de diferents capes d'informació geogràfica, i dirigit a analitzar i avaluar els espais lliures de la província de Barcelona; alhora, el SITxell és una eina que pretén incidir sobre els processos de planificació del territori, tant a escala municipal com regional, mitjançant l’aportació d'informació ecològica i socioeconòmica, acurada i rigorosa, i de criteris de planejament, als plans i projectes elaborats per les administracions públiques competents en la matèria.

Actualment, ja s’han cartografiat dos serveis d’aprovisionament (aprovisionament d’aliments, tant procedent de conreus com d’explotacions ramaderes, i aprovisionament de biomassa forestal); cinc serveis de regulació (regulació climàtica global a través de la captura i emmagatzemament de carboni; control de l’erosió; filtració de contaminants de l’aire; pol·linització; i mitigació de l’escolament superficial) i un servei cultural (oportunitats recreatives). A més, el treball es complementa amb la cartografia d’indicadors de biodiversitat i de serveis d’hàbitat o suport (també anomenats funcions ecosistèmiques), que constitueixen la base per a la provisió de la resta de serveis ecosistèmics.

En l’actualitat, la Diputació de Barcelona ja està utilitzant aquesta cartografia en els projectes de planificació urbanística municipal en els quals participa. Pròximament, la major part d’aquests mapes estaran disponibles al públic en general a través de la web del projecte.

Els pròxims passos que preveu aquesta iniciativa són:

1) Revisar, millorar i ampliar els actuals indicadors de serveis dels ecosistemes i la seva cartografia.

2) Desenvolupar una primera diagnosi de la distribució territorial dels serveis ecosistèmics a la província de Barcelona.

3) Desplegar un primer model d’infraestructura verda, és a dir, definir una xarxa de zones naturals i seminaturals per ser planificada de forma estratègica, dissenyada i gestionada per a la provisió d’una extensa gamma de serveis ecosistèmics.

Finalment, també cal destacar que tots aquests resultats s’han presentat i avaluat en el Consell assessor per a la implementació de la infraestructura verda i els serveis dels ecosistemes a la província de Barcelona, una taula de debat constituïda l’any 2014 en el marc del projecte europeu OpenNESS que reuneix diferents administracions públiques (Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, Ajuntament de Barcelona) i entitats (ICTA, CREAF, Unió de Pagesos, Barcelona Regional, Institut Català d’Ornitologia, etc.) i que pretén avançar en la integració i aplicació d’aquest marc conceptual en instruments de planificació i gestió de l’àmbit territorial de Barcelona.

Francesc Baró és llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), especialitzat en Gestió Ambiental i Planificació del Territori. Té una àmplia experiència en consultoria i recerca ambiental. Actualment treballa com a investigador a l’ICTA. Participa en el projecte europeu de recerca sobre serveis ecosistèmics OpenNESS i està finalitzant la seva tesi doctoral sobre serveis ecosistèmics en entorns urbans. Twitter: @francesc_baro

Carles Castell és Doctor en Biologia (especialitat Ecologia) i Màster en Gestió Ambiental en el Món Rural i Màster en Funció Directiva per la UAB. Després de deu anys com a investigador al CREAF, porta vint anys a la Diputació de Barcelona, on actualment ocupa el càrrec de Cap de l’Oficina de Planificació i Anàlisi Territorial. També és President de la secció espanyola de la Federació de Parcs Nacionals i Naturals d’Europa (EUROPARC Espanya). 
Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció