La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 21, setembre-desembre de 2015
Glòria Rodríguez - Investigadora del Departament de Biologia Vegetal i Ecologia de la Universitat del País Basc
'Avaluació dels serveis dels ecosistemes d'Euskadi': integrant la investigació i la gestió

Avui en dia, hi ha una necessitat creixent de desenvolupar mètodes per a una governança més integrada i adaptativa, que permeti proporcionar una millor resposta a les demandes de la societat en matèria d'assentaments, aliments i materials, reduint al mínim el cost que la satisfacció d'aquestes demandes pot causar a altres serveis essencials per al benestar humà, tals com la regulació climàtica, el control de l'erosió, l'amortització de les inundacions o el gaudi del paisatge.

En aquest context, el projecte "Avaluació dels serveis dels ecosistemes d'Euskadi", seguint la línia marcada per les Nacions Unides, persegueix dotar als gestors d'eines que els ajudin a identificar accions per minimitzar els impactes humans en els ecosistemes, i posar en relleu polítiques que repercuteixin positivament en la conservació i l’ús sostenible dels mateixos, amb la finalitat de conservar i regenerar la infraestructura verda del territori per assegurar el flux dels serveis ecosistèmics en el present i per a les generacions futures.

Per tal que aquest tipus d'estudis tinguin un efecte en la gestió del territori, cal que la informació generada en els mateixos sigui assimilada i integrada pels polítics, els gestors i els tècnics de l'administració. És precisament en aquest traspàs d'informació entre científics i gestors on gran part dels projectes d'aquestes característiques fallen. Per afavorir que la informació i les eines generades pels investigadors arribin a ser integrades en la gestió del territori, és necessari canviar el paper tradicional que fins a dia d’avui han tingut els científics com a generadors de la informació i els gestors com a receptors de la mateixa. L'èxit d'aquests projectes recau en la inclusió de tots els agents implicats (investigadors, polítics, tècnics, educadors, població, etc.) en el procés, de manera que uns aprenguin dels altres i es retroalimentin, i que tots ells assumeixin com a propis els resultats del projecte.

Un dels punts forts del projecte d'Euskadi, des del seu inici, i pel qual ha rebut el reconeixement de la Xarxa d'Avaluacions Sub-globals, és l’èxit d’involucrar als diferents agents implicats. L'equip de treball del projecte està format, des del seu començament, no només pels investigadors, sinó també per responsables polítics, gestors i tècnics del Govern Basc i les Diputacions Forals. Es tracta d'un equip de treball actiu, en el qual s'han creat diferents comissions de treball que es reuneixen diverses vegades l'any per analitzar els avenços realitzats, marcar els següents passos i buscar els mecanismes per a la integració de la informació que es va generant en la gestió. En el darrer any, també s'ha començat a treballar amb els tècnics municipals amb un doble objectiu de formació i de recerca de mecanismes per incidir en la gestió municipal.

El projecte d'Euskadi ha apostat més per la participació ciutadana amb una doble finalitat: per una banda, conèixer les demandes de la població basca en matèria de serveis ecosistèmics; i per l’altra, sensibilitzar i difondre els missatges i resultats de la investigació. Per a això, s'han realitzat nombroses activitats com tallers de treball, habilitació de fòrums i enquestes, i s'ha impulsat un pla de comunicació, que ha contribuït a apropar els conceptes de serveis dels ecosistemes, així com els resultats de la recerca a la societat. Alhora, també s'estan realitzant diferents activitats formatives i treballant amb educadors per incloure els conceptes de serveis dels ecosistemes en l'educació formal i no formal.

Involucrar tants agents pot requerir molt d'esforç i temps. En el nostre cas vàrem començar el 2008 a Biscaia amb un equip format per sis persones, però gràcies al treball realitzat, actualment hi ha unes 25 persones implicades en les diferents comissions de treball. Malgrat el temps i esforç requerit, implicar els diferents agents és la manera d'assegurar que la recerca és útil per als gestors i que la informació i eines generades puguin ser integrades en la gestió.

Glòria Rodríguez Loinaz és doctora en Ecologia per la Universitat del País Basc. Des de 2004 és investigadora al Departament de Biologia Vegetal i Ecologia d'aquesta universitat i membre de la Càtedra UNESCO sobre Desenvolupament Sostenible i Educació Ambiental de la UPV / EHU. Porta diversos anys treballant en el camp dels serveis dels ecosistemes. Des de 2008 el seu equip aplica el marc metodològic i conceptual de les Avaluacions dels Ecosistemes del Mil·lenni al territori del País Basc i  coordina del projecte "Avaluació dels Serveis dels Ecosistemes d'Euskadi ".
Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció