Acreditació i visat

Servei d’acreditació i visat

L’objectiu d’aquest servei és oferir als col·legiats/es la possibilitat de visar o reconèixer per signatura l’autoria i suficiència dels projectes, estudis i treballs que realitzen els professionals ambientòlegs/es. Alhora, i d’acord amb els Estatuts, a través del visat i el reconeixement de signatura, el COAMB contribueix a ordenar l’exercici de la professió.

Tarifes del servei d'acreditació i visat del COAMB

 

Perquè visar?

El visat col·legial garanteix la identitat, la titulació i l’habilitació de qui subscriu el projecte. És també l’eina que certifica l’autenticació legal, el registre i la revisió formal de presentació dels documents requerits. El visat comprendrà la revisió documental i tècnica. No obstant, no suposarà la correcció tècnica del contingut del treball professional, ni tampoc el compliment de la normativa sectorial o tècnica aplicable.

Projectes que pots visar al COAMB

Es poden visar tots aquells projectes derivats de les  Atribucions ambientolegs

A part d’aquests projectes derivats de les nostres competències professionals, podem realitzar d’altres si acreditem la formació i experiència necessàries. Un exemple és el de Coordinador de Seguretat i Salut. Els requisits mínims que han de complir els professionals ambientòlegs/es per poder exercir la funció de Coordinador de Seguretat i Salut, (partint de la base que només aplica per les obres no incloses a la Ley de Ordenación de la Edificación, és a dir, per exercir en la fase d’execució a les obres) són:

  • Formació complementària en prevenció de riscos laborals (nivell mig o superior en PRL) i/o en coordinació de seguretat i salut.
  • Experiència en el sector de la construcció de 3, 5 o 10 anys, segons barem.

Barems del COAMB

Obra civil. Coordinació de Seguretat i Salut (en aplicació de la Llei 3/2007 de l’obra pública catalana):

  • Import d’Obra menor de 15 M€ / Experiència 3 anys
  • Import d’Obra entre 15 i 30 M€ / Experiència 5 anys
  • Import major de 30M€ / Experiència 10 anys

Per a què serveix el reconeixement de signatura?

El reconeixement de signatura és l’instrument que garanteix la identificació, el reconeixement i l’autenticació de les dades del col·legiat ambientòleg/a. El Col·legi emetrà un reconeixement de signatura per a aquells projectes que no és obligatori visar per llei o quan així ho disposin les parts interessades.

El COAMB pot emetre un reconeixement de signatura per a tots aquells projectes per als quals el ambientòlegs/es són competents destacant, en aquest cas, els peritatges ambientals.

Quin és el procediment a seguir per visar un projecte?

Amb el servei d’acreditació i visat de projectes el COAMB podrà exercir un seguiment de la prospecció professional dels ambientòlegs/es, creant un registre dels projectes o treballs presentats i duent a terme una avaluació interna de la qualitat dels mateixos.

Podeu sol·licitar aquest servei de manera en línia.