Assessorament Jurídic

Servei d’assessorament laboral

Servei gratuït d’assessorament en l’àmbit jurídic per a tots els col·legiats/des. Alguns dels aspectes sobre els que pot assessorar el Servei són, entre d’altres:

 1. Modalitats de contractació.
 2. Salaris segons conveni.
 3. Drets salarials en cas de baixa per malaltia.
 4. Permisos retribuïts.
 5. Conciliació vida laboral i familiar.
 6. Drets i deures dels treballadors.
 7. Terminis de preavís a l’empresari en cas de baixa voluntària a l’empresa.
 8. Requisits per donar-se d’alta al règim especial de treballadors autònoms.

El Servei es presta en dues modalitats: presencial i a distància.

Les consultes que entren en la modalitat presencial són les que poden ser resoltes al moment. Tanmateix, es recomana que en la sol·licitud de visita es faci un breu resum del tema de la consulta via correu electrònic.

Per tal que tothom pugui gaudir del servei amb la màxima comoditat possible, cal concertar hora prèviament al telèfon 93 304 21 09 o bé a l’adreça de correu electrònic: juridic.laboral@coamb.cat. Les consultes s’ordenen per estricte ordre de sol·licitud i tenen una durada aproximada de 30 minuts. S’han de concertar amb un mínim de 48 hores laborables d’antelació.

Per altra banda, el Servei d’assessorament laboral a distància permet realitzar consultes breus per correu electrònic, a través de l’adreça juridic.laboral@coamb.cat, sempre i quan no requereixin la revisió de documents ni tinguin certa complexitat. Aquestes consultes breus es respondran en un termini màxim de 96 hores laborables, a comptar des de la recepció de la consulta per part de la lletrada.

Per a serveis que depassin l’àmbit del Servei d’assessorament laboral, que requereixin la revisió o redacció de documents o càlculs econòmics, així com la intervenció personal de l’advocat en el cas en qüestió, els col·legiats i col·legiades es beneficiaran d’un descompte del 15% sobre els honoraris orientatius del Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Servei d’assessorament fiscal

Servei gratuït d’assessorament jurídic en l’àmbit fiscal per a tots els col·legiats/des. Alguns dels aspectes sobre els que pot assessorar el Servei són, entre d’altres:

 1. Elecció de la forma jurídica, en cas d’emprenedors.
 2. Compliment d’obligacions tributàries.
 3. Aplicació d’incentius fiscals a empresaris i autònoms.
 4. Assessorament per a realitzar la declaració de la renda (aquest servei té un cost afegit. Consulta als serveis tècnics).

El Servei es presta en dues modalitats: presencial i a distància.

Les consultes que entren en la modalitat presencial del servei són les que poden ser resoltes al moment. Tanmateix, es recomana que en la sol·licitud de visita es faci un breu resum del tema de consulta via correu electrònic. Per tal que tothom pugui gaudir del servei amb la màxima comoditat possible, cal concertar hora prèviament al telèfon 93 304 21 09 o bé a l’adreça de correu electrònic: juridic.fiscal@coamb.cat. Les consultes s’ordenen per estricte ordre de sol·licitud i tenen una durada aproximada de 30 minuts. S’han de concertar amb un mínim de 48 hores laborables d’antelació.

Per altra banda, el Servei d’assessorament fiscal a distància permet realitzar consultes breus per correu electrònic, a través de l’adreça juridic.fiscal@coamb.cat, sempre i quan no requereixin la revisió de documents ni tinguin certa complexitat. Aquestes consultes breus es respondran en un termini màxim de 96 hores laborables, a comptar des de la recepció de la consulta per part del lletrat.

Per a serveis que depassin l’àmbit del Servei d’assessorament fiscal, els honoraris es facturaran d’acord amb els honoraris orientatius establerts pel Col·legi d’Advocats de Barcelona.