Assessorament laboral i fiscal

Servei d’assessorament laboral

Servei gratuït d’assessorament en l’àmbit laboral per a les persones membres del COAMB. Alguns dels aspectes sobre els que pot assessorar el Servei són, entre d’altres:

 1. Modalitats de contractació.
 2. Salaris segons conveni.
 3. Drets salarials en cas de baixa per malaltia.
 4. Permisos retribuïts.
 5. Conciliació vida laboral i familiar.
 6. Drets i deures dels treballadors.
 7. Terminis de preavís a l’empresari en cas de baixa voluntària a l’empresa.
 8. Requisits per donar-se d’alta al règim especial de treballadors autònoms.

El Servei es presta de forma online i, en els casos, que la consulta requereix presencialitat serà el propi expert que determini que cal una trobada presencial o via Zoom.

La consulta s’ha d’enviar al correu juridic.laboral@coamb.cat. detallant al màxim possible l’objecte de la consulta, el COAMB l’anonimitzarà i la remetrà al servei extern de dret laboral. Les consultes s’ordenen per estricte ordre de sol·licitud.

Quan les consultes tinguin una certa complexitat o sigui necessari consultar molta documentació, serà la persona experta en dret laboral que pot requerir a la persona interessada una trobada presencial.

Aquestes consultes breus es respondran en un termini màxim de 96 hores laborables, a comptar des de la recepció de la consulta per part de l’experta.

Per a serveis que depassin l’àmbit del Servei d’assessorament laboral, que requereixin la revisió o redacció de documents o càlculs econòmics, així com la intervenció personal de l’advocat en el cas en qüestió, els col·legiats i col·legiades tenen a la seva disposició un acord amb preus avantatjosos amb l’empresa que presta el servei.

Servei d’assessorament fiscal

Servei gratuït d’assessorament jurídic en l’àmbit fiscal per a les persones membres del Col·legi. Alguns dels aspectes sobre els que pot assessorar el Servei són, entre d’altres:

 1. Elecció de la forma jurídica, en cas d’emprenedors.
 2. Compliment d’obligacions tributàries.
 3. Aplicació d’incentius fiscals a empresaris i autònoms.
 4. Assessorament per a realitzar la declaració de la renda (aquest servei té un cost afegit. Consulta als serveis tècnics).

El Servei es presta online i, en els casos, que la consulta requereix presencialitat serà el propi expert que determini que cal una trobada presencial o via Zoom.

La consulta s’ha d’enviar al correu juridic.fiscal@coamb.cat . detallant al màxim possible l’objecte de la consulta, el COAMB l’anonimitzarà i la remetrà al servei extern de dret fiscal. Les consultes s’ordenen per estricte ordre de sol·licitud i tenen una durada aproximada de 30 minuts. S’han de concertar amb un mínim de 48 hores laborables d’antelació.

També s’atendran consultes breus per correu electrònic, a través de l’adreça juridic.fiscal@coamb.cat, sempre i quan no requereixin la revisió de documents ni tinguin certa complexitat. Aquestes consultes breus es respondran en un termini màxim de 96 hores laborables, a comptar des de la recepció de la consulta per part del lletrat.

Per a serveis que depassin l’àmbit del Servei d’assessorament fiscal, els honoraris es facturaran d’acord amb els honoraris orientatius establerts pel Col·legi d’Advocats de Barcelona.