Borses professionals

Borses professionals del COAMB

El COAMB disposa de tres borses de professionals de les que us pot interessar formar part en funció del vostre àmbit de coneixement i dels vostres interessos a nivell laboral.

 1. Borsa de pèrits

  Peritatges: Què cal saber?

  Segons la Llei d’Enjudiciament Civil, quan en un procés judicial “siguin necessaris coneixements científics, artístics, tècnics o pràctics per valorar fets o circumstàncies rellevants en l’afer o adquirir certesa sobre aquests, les parts poden aportar al procés el dictamen de perits que posseeixin els coneixements corresponents o sol·licitar, en els casos que preveu aquesta llei, que n’emeti dictamen un perit designat pel tribunal”. Per comptar amb aquests perits, la Secretaria Judicial sol·licita cada any, als diferents col·legis professionals, l’enviament d’una llista de col·legiats disposats a actuar com a perits.

  El Departament de Justícia coordina i facilita l’accés per part dels òrgans judicials a les llistes elaborades pels col·legis en suport informàtic. Aquest accés permet a cada òrgan judicial la identificació del perit adequat mitjançant la recerca per especialitat i per partit judicial.

  El Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya elabora anualment aquesta llista amb els professionals col·legiats interessats a formar-ne part i la tramet al Departament de Justícia.

   

  Qui pot sol·licitar un perit?

  La designació d’un perit pot ser sol·licitada per qualsevol de les dues parts implicades en un procediment (encàrrec de part) o pot ser per designació judicial (encàrrec d’ofici). Tanmateix, el tribunal pot designar un únic perit per emetre un informe comú per a les dues parts. En aquest cas, l’abonament dels honoraris del perit correspon a ambdós litigants per parts iguals.

   

  A què s’està obligat com a perit?

  Preparació acadèmica: d’acord amb la Llei 1/2000, “Els perits han de tenir el títol oficial que correspongui a la matèria objecte del dictamen i a la seva naturalesa. Si es tracta de matèries que no estiguin compreses en títols professionals oficials, han de ser nomenats entre persones enteses en aquelles matèries”.

  Terminis i jurament: Una vegada comunicat al perit la seva designació, aquest disposa de cinc dies per manifestar si accepta l’encàrrec. En cas afirmatiu, es fa el nomenament i el perit ha de manifestar sota jurament o promesa que “ha actuat i, si s’escau, que actuarà amb la màxima objectivitat possible, que pren en consideració tant el que pugui afavorir com el que sigui susceptible de causar perjudici a qualsevol de les parts, i que coneix les sancions penals en què pot incórrer si incompleix el seu deure com a perit.”

  Presència al judici: Tant les parts com el tribunal poden demanar que els perits autors dels dictàmens compareguin en el judici o, si s’escau, en la vista del judici verbal. El perit haurà d’exposar o explicar el dictamen o respondre preguntes, objeccions o propostes de rectificació o intervenir-hi de qualsevol altra manera, segons demanin les parts.

  Presentació del peritatge: El perit que designi el tribunal ha d’emetre el seu dictamen per escrit, que ha de fer arribar al tribunal en el termini que se li hagi assenyalat. Aquest dictamen s’ha de traslladar també a les parts per si consideren necessari que el perit concorri al judici o a la vista, a l’efecte que aporti els aclariments o les explicacions que siguin oportuns.

  Presència d’alguna de les parts durant el treball del perit: d’acord amb la Llei 1/2000, “Quan l’emissió del dictamen requereixi algun reconeixement de llocs, objectes o persones, o dur a terme operacions anàlogues, les parts i els seus defensors ho poden presenciar, si amb això no s’impedeix o es destorba la feina del perit i es pot garantir l’encert i la imparcialitat del dictamen”. Per tant, si el tribunal admet la presència d’alguna de les parts, el perit ha d’avisar directament a les parts amb una antelació de 48 hores com a mínim del dia, l’hora i el lloc en què s’han de dur a terme les operacions.

   

  A què es té dret com a perit?

  Acceptació del peritatge: Els perits designats poden refusar l’acceptació del peritatge, adduint una causa que serà considerada pel tribunal. Si es considera suficient, serà substituït pel següent de la llista.

  Terminis i provisions de fons: el perit designat pot sol·licitar, en els tres dies següents al nomenament, la provisió de fons que estimi necessària, que ha de ser a càrrec de la liquidació final. El tribunal ordenarà a la part o les parts que hagin proposat la prova pericial que paguin la quantitat fixada en el compte de dipòsits i consignacions del tribunal en un termini de cinc dies. Transcorregut aquest termini, si no s’ha dipositat la quantitat establerta, el perit queda eximit d’emetre el dictamen, sense que es pugui procedir a una nova designació.

   

  I una vegada realitzat el peritatge?

  Recordeu que el Servei d’Acreditació i Visat del COAMB us permet visar el treball com a perit, el que significa una garantia d’autoria i suficiència documental i d’evitar la manipulació a posteriori del mateix. Consulteu les tarifes i condicions a la secció d’Acreditació i Visat de la pàgina web.

   

  Recomanacions d’altres col·legiats i del COAMB

  Alguns col·legiats ja compten amb experiència en el camp dels peritatges i han elaborat les següents recomanacions:

  • La provisió de fons hauria de significar el 80% del pressupost total. Aquesta provisió ha d’incloure les hores destinades a la realització del peritatge encarregat, així com el fet d’haver de destinar hores complementàries a possibles aclariments del contingut del peritatge davant les parts o l’aportació de noves proves pericials. Així mateix, no ha d’incloure els costos derivats del pagament d’impostos associats al treball professional (IVA, IRPF i altres).
  • És important que la provisió de fons cobreixi una part important del pressupost ja que aquesta quantitat és la que és pagada al perit amb una major celeritat. Evidentment, també és important fer un bon anàlisi de les dedicacions previstes, ja que el peritatge té un cost tancat que a posteriori no es pot variar.
  • Responsabilitats: de manera prèvia, durant o després de l’emissió del dictamen pericial, es pot incórrer en responsabilitats penals, civils i/o disciplinàries per incompliment dels deures del perit (veure Llei 1/2000). El tipus de responsabilitat vindrà determinat per la legislació aplicable i el grau d’incompliment en cada cas (Codi Penal, Codi Civil i/o Codi Deontològic del COAMB). En aquest sentit, l’article 9 de la Llei 7/2006 de col·legis professionals estableix quan aplica el deure de cobrir, mitjançant una assegurança, els riscos de responsabilitat en què puguin incórrer a causa de l’exercici de llur professió i el COAMB posa a disposició de tots els membres del COAMB inscrits a la Borsa de perits, una assegurança de responsabilitat civil professional.
  • Formació: realitzar el Curs de peritatges ambientals del COAMB o qualsevol altre de continguts similars, que millori l’actuació professional segons les normes i les tècniques pròpies del coneixement de la professió, prenent en consideració les experiències pròpies del sector.

  Tanmateix, en aquest sentit el COAMB també recomana:

  • Recordar que és deure de tot ambientòleg respectar el codi deontòlogic de la professió. Acceptar peritatges sobre els quals es tinguin coneixements i experiència suficient, tal i com s’especifica al punt de 2 del Capítol IV de l’esmentat Codi deontològic.
  • Utilitzar els models de documents oficials per al peritatge per tal d’unificar criteris i reduir esforços. Els models oficials són tres: Declaració de l’objectivitat i compliment de la legalitat; Sol·licitud de provisió de fons i Rebut d’ingrés de la provisió de fons. Es poden sol·licitar mitjançant correu electrònic a l’adreça coamb@coamb.cat o trucant per telèfon al 93 304 21 09.

  Què heu de fer en cas d’estar interessat/da?

  En el cas d’estar interessat/da en formar part de la Llista Oficial de perits que el COAMB envia anualment al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, cal fer-nos-ho saber i enviar-nos les següents dades:

  • Número de col·legiat/da
  • Nom i cognoms
  • NIF
  • Adreça i codi postal
  • Telèfon
  • Correu electrònic
  • Titulacions
  • Còpia del contracte de l’assegurança de responsabilitat civil professional
  • Especialitats, d’acord amb les funcions de la professió establertes per l’art. 21 dels Estatuts del COAMB. Les trobareu en aquest enllaç.
  • Partit judicial on teniu voluntat de treballar, d’acord amb el Llistat de partits judicials de Catalunya. Els trobareu en aquest enllaç.
  • Si esteu interessats en formar part de la llista de prestació del servei de peritatges, quan aquests siguin a càrrec de l’Administració en els supòsits i condicions de l’Ordre JUS/419/2009.
  • Si esteu interessats a formar part de la Borsa de Perits a nivell estatal (aquest servei cobreix els peritatges de l’Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Consejo General de la Abogacía de España i d’altres entitats d’àmbit estatal relacionades).

  Podeu fer la sol·licitud per inscriure-us a la borsa de perits a través del correu coamb@coamb.cat. La gestió d’aquest servei té un cost de 10 euros.

  El Departament de Justícia s’encarrega de trametre la Llista Oficial de perits del COAMB a la base de dades de tots els partits judicials de Catalunya.

  Consideracions finals per tal d’oferir un millor servei a l’administració de justícia i a tots els professionals

  Finalment, cal dir que la inclusió o no en les esmentades llistes és totalment voluntària. Per tant, des del moment en el qual un professional accedeix a aquestes llistes està subjecte a la possibilitat que sigui cridat per un òrgan jurisdiccional del partit judicial on ha declarat la seva voluntat de treballar.

  En cas que així sigui, la Llei 1/2000 únicament preveu que el perit pugui excusar-se d’acceptar el càrrec si al·lega una causa justa i el jutge o tribunal l’admet. No obstant això, al Departament de Justícia arriben periòdicament queixes dels òrgans judicials que no poden nomenar un perit perquè els consultats declinen l’oferiment tot i formar part de les llistes. Abans de declinar un oferiment d’aquest tipus és recomanable que us podeu en contacte amb el COAMB, atès que us pot servir per resoldre dubtes sobre la realització d’un peritatge i fins i tot permetre-us continuar amb la tasca encomanada.

  Per això, us demanem que aquells professionals que us inclogueu a la Llista Oficial de Perits del COAMB realment tingueu la disponibilitat necessària per tal de, si sou cridats per un òrgan judicial i disposeu dels coneixements adequats a l’objecte del dictamen, pugueu acceptar l’encàrrec.

  El Departament de Justícia, en data 19 d’octubre de 2015, ha aprovat l’adaptació dels formularis per a la tramitació del pagament dels peritatges amb la nova denominació dels Secretaris Judicials que passen a ser Lletrats de l’Administració de Justícia.

  Podeu trobar els formularis esmentats, juntament amb altra informació relacionada amb els peritatges a la Web de l’Administració de Justícia.

 2. Borsa d’experts

  Borsa d’experts i expertes. Què cal saber?

  La Borsa d’experts i expertes del COAMB es crea amb l’objectiu de permetre respondre consultes tècniques sobre medi ambient, col·laboracions amb mitjans de comunicació, o peticions de participació com a assessors o membres de jurat a concursos o licitacions, entre d’altres, mitjançant ambientòlegs i ambientòlogues amb experiència en camps concrets.

  Qui pot sol·licitar un expert/a?

  La sol·licitud d’un expert/a pot ser requerida pel COAMB, un col·legiat/da o un mitjà de comunicació, una entitat, un ajuntament, entre d’altres. La designació de l’expert/a assessor/a, per cada cas concret, la realitzarà el COAMB.

  A què s’està obligat com a expert/a?

  Preparació acadèmica: Els col·legiats/des que formin part de la Borsa d’experts del COAMB han de disposar de la suficient especialització formativa i experiència professional en els àmbits per als quals s’inscriguin a la Borsa.

  Aquesta experiència haurà de ser demostrable amb el currículum vitae i els títols corresponents que acreditin l’esmentada experiència professional o especialització formativa. Es requereix un mínim de dos anys d’experiència en un àmbit concret per poder formar part de la Borsa.

  Terminis i acceptació: Una vegada comunicada a l’expert/a la seva designació, aquest/a disposa de cinc dies per notificar la resposta al COAMB, tant per informar que s’accepta la petició com per refusar-la. En cas que no doni una resposta pertinent, es procedirà a fer la corresponent comunicació al següent candidat/a.

  Observacions i recomanacions:

  • Per qualsevol dubte, proposta, etc., relacionada amb la Borsa, els experts s’han de dirigir al COAMB a través de l’adreça coamb@coamb.cat o al telèfon 93 304 21 09.
  • Les respostes/assessoraments han de ser el màxim d’objectives possible i cenyir-se a la qüestió demanada.
  • El COAMB no es responsabilitza del contingut de les respostes/assessoraments.
  • El COAMB es reserva el dret de no enviar-les quan puguin resultar contradictòries amb els interessos del COAMB i dels col·legiats i col·legiades, del codi deontològic, del codi ètic, o altres aspectes similars.

  Què s’ha de fer en cas d’estar interessat/da?

  Ens heu d’enviar a l’adreça coamb@coamb.cat el full de sol·licitud que podeu descarregar aquí

 3. Borsa de docents

  Docents. Què cal saber?

  Una de les principals funcions del COAMB és promoure i facilitar la formació contínua de les persones col·legiades que permeti garantir la seva competència professional.
  En aquest sentit el Col·legi disposa d’una Borsa de docents, que té com a principal finalitat poder comptar amb tècnics col·legiats experts per impartir classes i/o ponències en cursos o jornades organitzats pel COAMB o per altres organismes o institucions amb qui col·labora.

  Qui pot sol·licitar un docent?

  La sol·licitud d’un docent pot ser requerida pel COAMB, un col·legiat/da o un organisme o institució que hi col·labori. La designació d’un docent la durà a terme el COAMB.

  A què s’està obligat com a docent?

  Preparació acadèmica: Els col·legiats/des que formin part de la Borsa de docents del COAMB han de disposar de la suficient especialització formativa i experiència professional en els àmbits per als quals s’inscriguin a la Borsa.
  Aquesta experiència haurà de ser demostrable amb el currículum vitae i els títols corresponents que acreditin l’esmentada experiència professional o especialització formativa.
  Terminis i acceptació: Una vegada comunicat al docent la seva designació, aquest disposa de cinc dies per manifestar si accepta l’encàrrec.

  Què s’ha de fer en cas d’estar interessat/da?

  Ens heu d’enviar a l’adreça coamb@coamb.cat el full de sol·licitud que podeu descarregar aquí.